Huisvesting ligt momenteel zeer gevoelig in Portugal. Na sterke sociale druk om een probleem op te lossen dat de laatste jaren is toegenomen, met name in Lissabon, Porto en ook in de Algarve, heeft de regering op 16 februari besloten in te grijpen. Maar voor sommigen was deze ingreep langverwacht, voor anderen kan het een schending van hun meest fundamentele rechten betekenen.

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste maatregelen van het wetsvoorstel "Meer huisvesting":


Meer huisvesting

De regering zal toestaan dat bedrijfspanden zonder vergunning voor bewoning worden gebruikt. Bovendien zal de staat grond beschikbaar kunnen stellen in het kader van de regeling voor woningbouwcontracten voor de ontwikkeling van betaalbare huisvestingsprojecten.

Ook is een maatregel genomen om de belasting op huurinkomsten met drie procentpunten te verlagen, van 28 naar 25 procent.


Vergunningen gemakkelijker maken

Het idee hiervan is om de vergunningverlening (die soms jaren kan duren) te versnellen door gemeenten te straffen wanneer zij er te lang over doen om een vergunning af te geven. Daarnaast zullen ontwikkelaars die zich niet aan de bouwtermijnen houden ook worden bestraft.


Steun voor huurders

De staat zal de huur betalen na drie maanden wanbetaling, om de huurmarkt te versterken. Volgens de regering kunnen "alle uitzettingsverzoeken die na drie maanden van wanbetaling worden ontvangen" door de staat worden betaald.

Anderzijds zal de Staat zich in de positie van de verhuurder bevinden om de verschuldigde huren te innen en, indien er een "sociaal redelijke oorzaak" is die de niet-betaling rechtvaardigt, zal de Staat zijn rol op zich nemen door de betaling van de huren te ondersteunen of door een herhuisvestingsmaatregel voor te schieten.

De regering zal huursteun verlenen (maximaal 200 euro) aan gezinnen die meer dan 35 procent van hun inkomen aan huisvesting besteden.


Meer volkshuisvesting

Dit voorstel voorziet in een vrijstelling van vermogenswinstbelasting (een belasting die wordt geheven op huiseigenaren die hun huis hebben verkocht) als zij hun huis aan de staat verkopen. Deze woningen worden dan door de staat op een betaalbare huurmarkt geplaatst.


Hypotheken

Er komt ook een vrijstelling van vermogenswinst voor de aflossing van hypotheken op de hoofdwoning van de eigenaar of zijn kinderen. Bovendien wordt het bij woningkredieten, hoewel veel banken het hun klanten moeilijk maken om toegang te krijgen tot de vaste rente, verplicht om deze mogelijkheid aan te bieden aan wie een lening zoekt.


Gouden visa

Nu het einde van de vastgoedspeculatie in zicht is, heeft de regering besloten de uitgifte van gouden visa stop te zetten. Wat de reeds verleende gouden visa betreft, "zal er echter alleen ruimte zijn voor verlenging indien de huizen die zij hebben gekocht bestemd zijn voor hun hoofdverblijfplaats of die van hun kinderen, of indien de woning permanent op de huurmarkt wordt gebracht", kondigde de premier aan.


De huurprijzen in nieuwe huurcontracten krijgen voortaan criteria die de stijging ervan beperken. "Voor nieuwe contracten moet de nieuwe huurprijs het resultaat zijn van de som van de laatste huurprijs met de aanpassingen die tijdens de contractperiode hadden kunnen plaatsvinden", verklaarde de premier.

Naast deze twee criteria mag de waarde van de nieuwe huurprijs ook rekening houden met de inflatie van 2 procent die door de Europese Centrale Bank (ECB) is vastgesteld.


Credits: PA; Auteur: PA;

Wat baart eigenaren van onroerend goed zorgen?

Gezien de huidige huizencrisis kunnen eigenaren die huizen zonder bestemming hebben, gedwongen worden ze te verhuren aan gezinnen. Als dit gebeurt, zou de staat de huur zelf kunnen bevorderen en vervolgens de huur aan de eigenaar betalen.

"Als de eigenaar de woning niet aan de staat wil verhuren, krijgt hij een formele termijn om de woning te gebruiken", aldus het document, waarin wordt benadrukt dat pas na deze termijn "de staat de woning verplicht kan verhuren, rekening houdend met het algemeen belang".

De staat zal dus de gemeenten financieren om werken uit te voeren en de leegstaande woningen weer op de huurmarkt te brengen.


Huurwoningen

Een andere maatregel die veel verontwaardiging oproept is de maatregel om de overdracht van AL naar de huurmarkt aan te moedigen. Nieuwe lokale huisvestingsvergunningen worden daarom verboden, met uitzondering van landelijke AL in gemeenten in het binnenland waar geen woningdruk is. De huidige vergunningen zullen in 2030 en vervolgens om de vijf jaar opnieuw worden beoordeeld.

Bovendien zullen coöperaties volgens het programma "Meer huisvesting" een einde kunnen maken aan lokale huisvestingsvergunningen die zonder hun toestemming zijn afgegeven.

Om de overdracht van AL naar de huurmarkt aan te moedigen, zullen eigenaren die dit doen tot 2030 profiteren van een nultarief voor IRS, op voorwaarde dat zij de eigendommen tegen 2024 overdragen.


Verschillende standpunten

Aan de ene kant is huisvesting een in de grondwet vastgelegd recht van alle burgers, maar aan de andere kant hebben verhuurders het gevoel dat hun recht op eigendom en particulier initiatief door deze maatregelen wordt geschonden.

Het voorstel "van verplichte verhuur van leegstaande woningen is een aanval op privé-eigendom", zegt de Portugese Vereniging van Vastgoedontwikkelaars en -beleggers (APPII), die van mening is dat het in dit geval "nog meer zal bijdragen tot het wegnemen van het vertrouwen" van beleggers.De Portugese vereniging van hostels zegt dat de door de regering voorgestelde maatregelen voor huisvesting, met name voor lokale huisvesting, "niet doordacht" zijn en "talloze bedrijven zullen vernietigen".

De Portugese vereniging van hostels werd op 16 februari verrast door de maatregelen die de regering voorstelde voor het pakket "Mais Habitação"," zei hij, en benadrukte dat "zij niet betrokken was bij, noch geraadpleegd over deze maatregelen, namelijk die met betrekking tot AL". Daarom plannen de eigenaren van lokale accommodaties voor 1 maart een protestactie in Lissabon tegen deze regeringsmaatregelen.

De Vereniging van Huurders van Lissabon (AIL) was daarentegen blij met de nieuwe wettelijke maatregelen voor huisvesting die door de regering zijn gepresenteerd. Voorzitter Romão Lavadinho vindt de gepresenteerde maatregelen positief, maar vreest dat de regering er te lang over zal doen om het plan in praktijk te brengen.

"We hopen dat dit niet het zoveelste besluit is dat vijf of tien jaar op zich laat wachten. Dus wat wij voorstellen is dat dit snel wordt uitgevoerd, zodat huurders en verhuurders van deze voorstellen kunnen profiteren," zei hij tegen SIC Notícias.


Al met al kan iedereen die het niet eens is met dit voorstel zijn mening geven tot 10 maart, aangezien dit wetsontwerp in openbare raadpleging is op https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=287 .


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins