Volgens de resoluties die in het vierde kwartaal van vorig jaar zijn uitgebracht, concludeerde ERS dat het Hospital da Luz, S.A. en het Hospital CUF Descobertas, beide in Lissabon, alsook het Hospital Privado da Boa Nova (Matosinhos) het recht op voorafgaande informatie over de totale bedragen die voor de verstrekte gezondheidszorg in rekening worden gebracht, hebben geschonden, waarbij in sommige gevallen de keuzevrijheid van de gebruikers in het gedrang komt.

Met betrekking tot Hospital da Luz S.A. verwijst ERS naar tientallen gevallen die zich hebben voorgedaan in de eenheden Hospital da Luz - Lissabon en Hospital da Luz - Torres de Lisboa.

De toezichthouder zegt dat het optreden van de dienstverlener "niet adequaat en doeltreffend" is gebleken om het recht op informatie van alle gebruikers die een klacht hebben ingediend, het recht op "volledige en onvoorwaardelijke kwijting" in sommige gevallen en het recht op keuzevrijheid te waarborgen, en heeft daarom een administratieve inbreukprocedure ingeleid.

In de 13 onderzochte gevallen gelast ERS de dienstverlener de facturering te herzien en de in rekening gebrachte bedragen, die in de genoemde gevallen meer dan 1.500 euro bedragen, aan de gebruikers terug te betalen.

De toezichthouder is van mening dat beide eenheden van Hospital da Luz S.A. ook de plicht hebben geschonden om hun registratiegegevens bij te houden, namelijk informatie over overeenkomsten en verdragen waarvan zij houder zijn.

Zij waarschuwt dat zorgverleners geen ramingen of begrotingen van onvolledige behandelingsperioden moeten presenteren en benadrukt dat, wanneer het niet mogelijk lijkt om het geheel van handelingen, tests, verbruiksgoederen of geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt te ramen, "cliënten duidelijk moeten worden geïnformeerd over deze onmogelijkheid van raming en gewaarschuwd moeten worden voor het belang ervan in de totale kosten".

In geval van overeenkomsten met de NHS, ADSE of andere publieke of private gezondheidssubsystemen of met de ziekteverzekering, stelt de regelgever dat de aanbieders "bijzondere zorg moeten besteden aan het doorgeven van informatie over de voorwaarden voor toegang van gebruikers tot de door hen verstrekte gezondheidszorg".

"Er moet voor worden gezorgd dat gebruikers op een tijdstip vóór de verstrekking van gezondheidszorg volledig worden geïnformeerd over het bestaan van verdragen of overeenkomsten en hun toepasselijkheid in het specifieke geval, met name indien de voorgestelde handelingen onder de respectieve dekkingen vallen", schrijft de regelgever.

Wat het ziekenhuis CUF Descobertas betreft, verwijst de ERS naar het geval van een gebruiker die een budget voor een operatie van 7.000 euro kreeg voorgelegd en vervolgens een factuur van ongeveer 17.000 euro ter betaling ontving.

In dit geval zegt de ERS dat de aanbieder "de rechten en legitieme belangen van gebruikers in twijfel heeft getrokken", in de eerste plaats op het niveau van de verplichtingen om "rigoureuze, tijdige en transparante informatie te verstrekken" op een moment voorafgaand aan de zorgverlening.

In een verder onderzoek zegt de regelgever kennis te hebben genomen van nog eens 12 identieke klachten (factureringsproblemen), na de verificatie van de betrokken facturen en de teruggave van de ten onrechte in rekening gebrachte bedragen, die in de genoemde gevallen meer dan 21.000 euro bedragen, te hebben gelast.

Zij hebben het ziekenhuis CUF Descobertas verzocht de huidige procedures te herzien en aan te passen en de nodige correcties aan te brengen, en aangezien sommige gemelde gevallen wijzen op een schending van de keuzevrijheid van de gebruikers, heeft de ERS bepaald dat de desbetreffende administratieve inbreukprocedure wordt ingeleid.

Wat ten slotte het particuliere ziekenhuis Boa Nova betreft, zegt de ERS ook dat er aanwijzingen zijn dat het optreden van de aanbieder "de rechten en legitieme belangen van de gebruikers in twijfel heeft getrokken" wat betreft het verstrekken van "nauwkeurige, tijdige en transparante" informatie, op een tijdstip voorafgaand aan de verstrekking van gezondheidszorg, en beveelt hij de herziening en actualisering van de procedures, het aanbrengen van de nodige correcties en de terugbetaling van de ten onrechte in rekening gebrachte bedragen.

Aangezien ten minste één geval werd ontdekt dat wijst op schending van de keuzevrijheid van de gebruiker, werd ook besloten een administratieve procedure in te leiden.

"Gebruikers moeten zo nauwkeurig en nauwkeurig mogelijk de totale kosten kennen van de behandeling en de ingreep die hun wordt voorgesteld, om te kunnen bevestigen of zij in staat zijn deze kosten te dragen, zelf of via een subsysteem of verzekeringscontract waarvan zij houder zijn", benadrukt de regelgever.