De tariefaanpassing kwam tot uiting in de rekeningen die de burgers in maart begonnen te ontvangen, met verwijzing naar de facturering van januari, waarbij het water- en afvalbeheerbedrijf van Faro (Fagar) de verhoging toeschreef aan de vaststellingen van de regelgevende instantie voor water en afval (ERSAR) en de stijgende prijzen van de dienstverleners.

In een persconferentie verklaarde de leider van de PS/Faro, Adérito Silva, echter dat er "veel speelruimte is om een andere oplossing dan deze te vinden", waarbij hij aanvoerde dat in een advies van ERSAR over het voorstel tot tariefverhoging door Fagar, de instantie zelf aanbeveelt de exploitatiekosten te verlagen.

"In het advies staat nergens dat het tarief moet worden gewijzigd, integendeel, er wordt gezegd dat een zorgvuldig beheer moet worden gevoerd, waarbij de kosten worden verminderd en de efficiëntie wordt verhoogd", zei hij, waarbij hij benadrukte dat de verhogingen gemiddeld ongeveer 25 procent bedragen.

Volgens het advies van ERSAR, gedateerd 13 december 2022, en door de PS verspreid onder journalisten, stelt de entiteit dat het voorgestelde tarief "leidt tot een buitensporige dekking van de uitgaven in de waterzuiveringsdienst".

Adérito Silva vond het "ontoelaatbaar" dat in een situatie van pandemie, oorlog en inflatie "de belangen van de bevolking niet worden verdedigd", en voegde eraan toe dat om een buitengewone gemeenteraad werd verzocht om het onderwerp te bespreken.