Volgens een rapport van de EC laten de gegevens een belangrijke stijging zien ten opzichte van 2020, toen naar schatting 1,9 miljoen immigranten uit niet-EU-landen naar de EU kwamen en ongeveer 956 duizend mensen vanuit de EU naar een land buiten de EU emigreerden. Daarnaast migreerden in 2021 1,4 miljoen mensen die voorheen in een EU-land verbleven naar een ander EU-lid (1,2 miljoen in 2020).

In 2021 waren er naar schatting 5 immigranten per 1.000 mensen in de EU. In verhouding tot de omvang van de ingezeten bevolking registreerde Luxemburg in 2021 de hoogste immigratiegraad (bijna 40 immigranten per 1.000 inwoners), gevolgd door Malta (35) en Cyprus (27). Slowakije daarentegen registreerde de laagste immigratiegraad, met 1 immigrant per 1.000 inwoners. Dit land werd gevolgd door Portugal en Frankrijk, elk met 5 immigranten per 1.000 inwoners.


In het buitenland geboren bevolking


Op 1 januari 2022 was bijna de helft (49,4%) van de Luxemburgse bevolking in het buitenland geboren. Dit EU-land werd gevolgd door Malta (23,6%) en Cyprus (22,7%) als de EU-lidstaten met het hoogste aandeel in de in het buitenland geboren bevolking. De laagste percentages werden daarentegen genoteerd in Roemenië (1,7%), Polen (2,5%) en Bulgarije (3,2%).

In absolute cijfers werden de grootste aantallen in het buitenland geboren burgers (uit andere EU-lidstaten en niet-EU-landen) geregistreerd in Duitsland (15,3 miljoen mensen), Frankrijk (8,7 miljoen) en Spanje (7,4 miljoen).

Relatief gezien was Luxemburg met 33,8% veruit de grootste gemeenschap van in een ander EU-land geboren burgers, gevolgd door Cyprus met 10,6% en Oostenrijk met 9,3%. Ook in België en Malta was het aandeel van in andere EU-landen geboren burgers hoog, met elk 7,9%.

Er werden nog andere interessante trends waargenomen: in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Cyprus, Litouwen, Polen en Slovenië nam het aantal niet in de EU geboren burgers toe, terwijl het aantal in andere EU-landen geboren burgers afnam. Het tegenovergestelde werd geconstateerd in Kroatië (in zeer geringe mate) en Portugal, waar het aantal in andere EU-landen geboren burgers toenam, maar het aantal niet in de EU geboren burgers afnam.