Het voorstel, dat voortvloeide uit een wetsvoorstel van het Liberaal Initiatief, werd goedgekeurd met de positieve stemmen van de PS, PCP en BE, de PSD onthield zich van stemming en Chega stemde tegen.

In de motivering van dit initiatief benadrukte IL: "In een historische context van sterke financiële beperkingen zien wij het niet als proportioneel of gerechtvaardigd dat de staat honderden euro's in rekening brengt alleen voor het vergeten van een simpel papiertje dat alleen informatie doorgeeft die al in het bezit van de persoon is".

De definitieve tekst voegt enkele punten toe aan het wetsartikel dat de regels definieert voor de uitgifte van documenten die een verzekering bewijzen, en bepaalt dat deze documenten langs elektronische weg kunnen worden uitgegeven en beschikbaar gesteld, "onverminderd hun uitgifte en beschikbaarheid op papier, zonder extra kosten, op verzoek van de verzekeringnemer of, indien van toepassing, de verzekerde, of in gevallen waarin zij aantoonbaar niet beschikken over adequate elektronische middelen voor de veilige verzending en ontvangst van dezelfde".

Deze elektronisch afgegeven documenten "vervangen het papieren verzekeringscertificaat".