Na een ontmoeting met de minister van Presidium verdedigde Paulo Muacho de "versterking van menselijke en technische middelen", namelijk tolken om de vraag naar immigranten en de wachtrijen voor diensten aan te kunnen.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de regering met parlementaire fracties om voorstellen over het migratiebeleid te horen, toonde Livre zich bereid om mee te werken, zolang de principes die het verdedigt worden geaccepteerd.

"We zullen wachten op de resultaten van dit overleg met de regering," zei de afgevaardigde, die zei te verwachten dat de uitvoerende macht bijeenkomsten zal houden met niet-gouvernementele organisaties, waaronder verenigingen die opkomen voor immigranten en de rechten van minderheden.

Daarnaast is "samenwerking met lokale autoriteiten bij de integratie van immigranten" noodzakelijk, voegde de afgevaardigde eraan toe, die zijn verzet tegen het Europese pact inzake migratie en asiel bevestigde.

Livre is van mening dat het pact een verkeerd beleid voert, "vaak inhumaan en zelfs wreed", zei Muacho, die het zoek- en reddingsbeleid in de Middellandse Zee verdedigde en de oprichting van "een internationaal humanitair paspoort" dat vluchtelingen sneller hulp biedt.