De Europese Commissie beveelt Portugal aan om het structurele begrotingsplan voor de middellange termijn "tijdig" te presenteren en de groei van de netto-uitgaven in 2025 te beperken tot een tempo dat verenigbaar is met het afbouwen van de overheidsschuld op de middellange termijn.

De waarschuwingen maken deel uit van de landenspecifieke aanbevelingen die de uitvoerende macht van de Gemeenschap heeft uitgebracht in verband met de beoordeling van macro-economische onevenwichtigheden in de lidstaten. Voor 2024 en 2025 beveelt Brussel Portugal aan om "tijdig het budgettair-structurele middellangetermijnplan" te presenteren.

Voor de Europese Commissie is het essentieel dat het land, in overeenstemming met de vereisten van het hervormde stabiliteits- en groeipact, "de groei van de netto-uitgaven in 2025 beperkt tot een tempo dat verenigbaar is met een aannemelijk neerwaarts traject van de overheidsschuld op middellange termijn en met inachtneming van de in het Verdrag vastgelegde referentiewaarde van 3% van het bbp-tekort".

In het geding is het nieuwe kader van Europese regels, waarin elke lidstaat een structureel begrotingsplan voor de middellange termijn moet indienen, met een periode van vier of vijf jaar, waarin zijn verbintenissen op het gebied van begrotingszaken, hervormingen en investeringen zijn opgenomen.

Het plan moet, naast andere indicatoren, de prognose van de netto primaire uitgaven van het land bevatten, wat een belangrijk gewicht zal hebben in de beoordeling van Brussel, omdat het mogelijk zal maken om te beoordelen of het land in overeenstemming is met de doelstelling van het verminderen van de staatsschuld en de duurzaamheid van de overheidsrekeningen.

De Europese Commissie dringt er bij Portugal ook op aan om vóór de winter van 2024/2025 de noodmaatregelen ter ondersteuning van de energievoorziening af te bouwen en de doeltreffendheid van het belastingstelsel te verbeteren, met name door de doelmatigheid van het beheer ervan te versterken en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten te verlichten.

Het nemen van maatregelen om de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel op middellange termijn te garanderen is een andere aanbeveling voor Portugal, evenals het versterken van de administratieve beheerscapaciteit van de Europese fondsen, het versnellen van investeringen en het behouden van het momentum voor het doorvoeren van hervormingen.

In deze zin moet het land reageren "op vertragingen" om de effectieve en continue uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan (PRR) mogelijk te maken, met inbegrip van REPower EU, waarbij hervormingen en investeringen tot augustus 2026 worden gewaarborgd.