Over de wijziging van het burgerlijk wetboek zal worden gestemd en deze zou op 2 oktober in het Parlement moeten worden goedgekeurd, aangezien het gaat om één enkele tekst ter vervanging van de wetsvoorstellen van de Socialistische Partij (PS), de Sociaal-democratische Partij (PSD), de Volks-Natuurlijke Partij (PAN), het Linker Blok (BE) en de CDS-Populaire Partij.

De wijziging, die een zekere goedkeuring zal hebben, bepaalt "de voorwaarden waaronder de rechter de alternatieve verblijfplaats van het kind kan bepalen in geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk van de ouders, door middel van een wijziging van het Burgerlijk Wetboek".

Daartoe voegt zij twee punten toe aan artikel 1906 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid is vastgelegd en waarin wordt bepaald dat "wanneer dit in het belang van het kind is en alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, de rechter de alternatieve verblijfplaats van het kind bij elke ouder kan vaststellen, onafhankelijk van de wederzijdse instemming in die zin en onverminderd de vaststelling van de alimentatie".

Dit artikel volgt een ander artikel op dat bepaalt dat de rechter de verblijfplaats en het bezoekrecht van het kind vaststelt in overeenstemming met het belang van het kind, "rekening houdend met alle relevante omstandigheden, met inbegrip van de eventuele instemming van de ouders en de bereidheid van elk van hen om de gewone betrekkingen van het kind met de andere te bevorderen".

Bovendien voegt de wetswijziging een artikel toe waarin staat dat "de rechter het kind hoort overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van het algemeen reglement voor de burgerlijke rechtsvordering".

De wetswijziging is gebaseerd op de adviezen van de Portugese Orde van Advocaten, de Hoge Raad van het Openbaar Ministerie en de Hoge Raad van de rechterlijke macht. Daarnaast zijn er bijdragen gevraagd van de Portugese Vereniging voor slachtofferhulp (APAV), de Portugese Vereniging voor Criminologie, de Vereniging van Vrouwen tegen Geweld, de Nationale Commissie voor de bevordering van de rechten en de bescherming van kinderen en jongeren, Unicef Portugal, het Portugese Platform voor de rechten van de vrouw, en van deskundigen op dit gebied.