"Niet-ingezetenen mogen naar Portugal komen maar alleen en uitsluitend in het kader van toegestaan verkeer: werk, gezondheidszorg en studie indien nodig", legde Cabrita uit aan journalisten.

Afgelopen donderdag heeft de Raad van Ministers een resolutie goedgekeurd die het verkeer tussen verschillende gemeenten verbiedt om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, tussen 00:00 uur op 30 oktober en 6:00 uur op 3 november, maar er zijn uitzonderingen en het einde van het verbod is vervroegd van de eerdere 23:59 uur.

Het verbod is niet van toepassing "op reizen met het oog op beroepsmatige of soortgelijke activiteiten, op voorwaarde dat: een verklaring op erewoord wordt afgegeven als de reis plaatsvindt tussen gemeenten die grenzen aan de gewone verblijfplaats of in dezelfde agglomeratie" of als zij "een verklaring van de werkgever bij zich hebben" als zij op een andere plaats dan hun verblijfplaats werken.

De beperking op het reizen tussen gemeenten geldt ook niet voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en andere werknemers in instellingen voor gezondheidszorg en sociale bijstand, noch voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel in schoolinstellingen, agenten voor civiele bescherming, veiligheidstroepen en -diensten, militairen, gemilitariseerd en burgerpersoneel van de strijdkrachten en inspecteurs van de Voedsel- en Economische Veiligheidsdienst.

Zij is evenmin van toepassing op het verkeer van minderjarigen en hun begeleiders naar scholen, kleuterscholen en vrijetijdsactiviteiten, noch op het verkeer van studenten naar instellingen voor hoger onderwijs of andere scholen.

Zij is evenmin van toepassing op reizen van gebruikers en hun begeleiders naar beroepsopleidingscentra en dagcentra en op het bijwonen van opleidingen, het afnemen van examens en het afnemen van inspecties.

Volgens de resolutie is de beperking ook niet van toepassing op reizen voor deelname aan procedurehandelingen voor gerechtelijke instanties of aan handelingen waarvoor notarissen, advocaten, procureurs, griffiers en ambtenaren van de burgerlijke stand bevoegd zijn, en voor het bijwonen van openbare diensten, op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van een bewijs van hun respectieve dienstregeling, het vertrek uit het nationale grondgebied en reizen van niet-ingezeten burgers naar plaatsen waar zij aantoonbaar verblijven.

Er zijn ook geen beperkingen voor reizen om culturele shows bij te wonen, als de reis plaatsvindt tussen gemeenten die grenzen aan de gewone verblijfplaats of in hetzelfde grootstedelijk gebied en op voorwaarde dat zij het betreffende ticket hebben en teruggaan naar de gewone verblijfplaats.

Zo moeten alleen werknemers die buiten de metropolitane gebieden van Lissabon en Porto werken of die niet in een aan hun woonplaats grenzende gemeente werken, een verklaring laten ondertekenen door hun werkgever.