Dla CNJP, organu zależnego od Konferencji Episkopatu Portugalii(CEP), "zmiana tej sytuacji powinna być prawdziwym celem narodowym, który mobilizuje społeczeństwo obywatelskie i władze polityczne".

"Przedsiębiorcy i pracownicy są zobowiązani do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy wydajności i szkolenia zawodowego. Ale uznanie płac zależy również od bardziej sprawiedliwego podziału dochodów, od przypisania większej części tych dochodów pracy" - broniła Komisja pod przewodnictwem Pedro Vaz Patto w nocie dotyczącej konferencji, która odbędzie się w Lizbonie 21 stycznia pod hasłem "Sprawiedliwe płace przeciwko ubóstwu -- Chrześcijańscy pracownicy i przedsiębiorcy w dialogu".

Dla CNJP ważne jest "podkreślenie znaczenia tego dialogu między chrześcijańskimi pracownikami i przedsiębiorcami", wychodząc z założenia, że "wspólna inspiracja zasadami nauki społecznej Kościoła nie może nie przełożyć się na pewne formy konsensusu".

Inspirująca sprawiedliwość

"Największe znaczenie mają zasady nauki społecznej Kościoła, które powinny inspirować temat sprawiedliwej płacy jako sposobu przezwyciężania ubóstwa. Zasady te zaczynają się od prymatu osoby. Gospodarka, biznes i praca muszą służyć ludziom, a nie odwrotnie. Sprawiedliwe wynagrodzenie nie musi wynikać ze zgody stron i reguł rynku - dodaje oświadczenie.

Według Krajowej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju "tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy jest sposobem realizacji społecznej funkcji własności prywatnej i powszechnego przeznaczenia dóbr. W walce z ubóstwem tworzenie sprawiedliwie wynagradzanych miejsc pracy, bardziej niż przyznawanie państwowych dotacji".

Doroczna Konferencja CNJP odbywa się od 9:30 w sobotę, we Franciszkańskim Centrum Kultury, we współpracy z Cáritas Portuguesa, Chrześcijańskim Ruchem Robotniczym (LOC-MTC), Katolicką Młodzieżą Robotniczą (JOC), Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Menedżerów (ACEGE), Wiejską Akcją Katolicką (ACR) i Ruchem Zawodowców Katolickich (Metanoia).

"Adekwatny dochód w Portugalii" i "Sprawiedliwe płace przeciwko ubóstwu" będą dwoma tematami omawianymi podczas prac otwartych przez biskupa Santarém i przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Społecznego i Mobilności Ludzi, José Traquina.