Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych w Portugalii i ma na celu nagradzanie uczniów o wysokich wynikach w nauce, uczęszczających obecnie do klas 4-10 i rozpoczynających naukę w klasach 5-11 w latach 2023-2024, pochodzących ze szkół publicznych lub prywatnych, którzy oprócz doskonałości w nauce wykazują się pozytywnym zaangażowaniem w zajęcia pozalekcyjne, w społeczność szkolną lub społeczność, w której mieszkają. Stypendium CAISL jest nagrodą uzależnioną od zasług, która uwzględnia również potrzeby finansowe ucznia.

To stypendium pokrywa 100% obowiązkowych kosztów uczęszczania do naszej szkoły, Carlucci American International School of Lisbon (CAISL), międzynarodowej szkoły edukacji amerykańskiej w Linhó, Sintra.

Wśród innych wartości, nasza szkoła uczy w języku angielskim, zgodnie z amerykańskim programem nauczania, z możliwością również podążania za International Baccalaureate Diploma w ostatnich dwóch latach nauki, co daje dostęp do uniwersytetów na całym świecie, w tym USA, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Chociaż stypendium to przyznawane jest na jeden rok akademicki, to mamy nadzieję, że uczniowie, którzy je otrzymają, będą nadal spełniać wymagania i otrzymają stypendium na kolejne lata, aż do ukończenia High School w 12 klasie.

Zainteresowani mogą znaleźć wszystkie informacje na temat sposobu aplikowania na stronie www.caislisbon.org/admissions/caisl-scholarship-open.