W związku ze zmianą przepisów, dotyczących obowiązku ustanowienia przedstawiciela fiskalnego nierezydenta oraz sytuacji zwolnienia z tego obowiązku, istotne jest dokonanie pewnych wyjaśnień.

Administracja podatkowa przyznaje, że ubieganie się o nadanie numeru identyfikacji podatkowej - NIF (portugalski numer fiskalny) przez obywateli nierezydentów może nie zostać przeprowadzone ze względu na prawny wymóg ustanowienia przedstawiciela fiskalnego.

Wymaga on bowiem ustanowienia przedstawiciela fiskalnego w Portugalii tylko wtedy, gdy w kontekście mającego powstać stosunku prawnopodatkowego konieczne jest doradzanie nierezydentom i zapewnienie niezbędnego kontaktu między nimi a administracją podatkową w celu umożliwienia pełnego korzystania z ich praw i wypełniania obowiązków.

W odróżnieniu od poprzedniego artykułu, który zawierał obowiązek nierezydentów w Portugalii do ustanowienia przedstawiciela podatkowego, obywatel, który nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Portugalii, Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), nie spełnia wymogów prawnych do posiadania statusu rezydenta podatkowego, nie jest podatnikiem i nie podlega obowiązkom ani nie zamierza korzystać z żadnych praw wobec administracji podatkowej, nie jest zobowiązany do ustanowienia przedstawiciela podatkowego.


Termin


Termin na wyznaczenie przedstawiciela podatkowego wynosi 15 dni, z wyjątkiem przypadku rozpoczęcia działalności na własny rachunek, ponieważ w tej sytuacji należy dokonać wyznaczenia w momencie rejestracji rozpoczęcia działalności.

Dla obywateli nierezydentów, posiadających adres w kraju UE/EOG, wyznaczenie to jest zawsze opcjonalne. W związku z tym, ponieważ reprezentacja podatkowa jest sposobem przezwyciężenia niezdolności reprezentowanego do wykonywania praw i wypełniania obowiązków podatkowych, prawne narzucenie jego wyznaczenia powinno być zrekonstruowane do kontekstu nawiązanego stosunku podatkowego lub do ustalenia z organami podatkowymi na późniejszym etapie.

Jeśli chodzi o rejestrację i nadanie NIF obywatelowi krajowemu lub zagranicznemu, jako nierezydentowi, posiadającemu adres w państwie trzecim, czyli w państwie nienależącym do Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ustanowienie przedstawiciela podatkowego nie jest obowiązkowe.

Jednakże wyznaczenie przedstawiciela podatkowego staje się obowiązkowe, jeżeli po uzyskaniu NIF jako nierezydent i podczas pobytu w kraju trzecim, osoba ta: a) posiada pojazd lub/i nieruchomość na terytorium Portugalii; b) zawiera umowę o pracę na terytorium Portugalii; c) prowadzi działalność jako osoba samozatrudniona na terytorium Portugalii.

Termin na dopełnienie obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego lub subskrypcji elektronicznych powiadomień organów podatkowych wynosi 15 dni od zaistniałego faktu.

Przedstawiciel podatkowy zapewnia swojego przedstawiciela o otrzymywaniu korespondencji wysyłanej przez administrację podatkową, wypełnianiu wszystkich dodatkowych obowiązków podatkowych oraz o korzystaniu z jego praw przed administracją podatkową. Przedstawiciel podatkowy nie jest jednak odpowiedzialny za zapłatę podatków obywatela nierezydenta.

Będzie on odpowiedzialny tylko w drodze wyjątku, w przypadku gdy obywatel nierezydent prowadzi działalność na własny rachunek podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, biorąc pod uwagę, że istnieje solidarna odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego obywatela nierezydenta.

Niewyznaczenie przedstawiciela podatkowego, gdy jest to obowiązkowe, jak również wyznaczenie, które pomija akceptację przedstawiciela, podlega karze grzywny od €75.00 do €7.500,00, co powoduje, że obywatel nierezydent nie może korzystać z żadnych praw wobec administracji podatkowej, w tym praw do składania skarg, odwołań i konkursów.