Badania, opracowane przez zespół z Centrum Chemii Coimbra Wydziału Nauki i Technologii UC, mają na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia gleb spowodowanego stosowaniem środka owadobójczego imidakloprid.

Według oświadczenia UC jest to produkt wysoce rozpuszczalny w wodzie i trwały w glebie, który może łatwo zanieczyścić glebę i zasoby wodne w pobliżu obszarów rolniczych, docierając do organizmów niebędących celem, czyli ptaków, pszczół, dżdżownic i ssaków.

"Aby skutecznie usunąć ten pestycyd, zastosowano nowe podejście polegające na syntezie i charakteryzacji nowych złożonych struktur molekularnych, powstałych z agregacji prostszych cząsteczek, które jednoczą się kooperatywnie poprzez słabe wiązania chemiczne i które obejmuje badania nad usuwaniem" - wyjaśnili badacze Gianluca Utzeri i Tânia Firmino Cova, współautorzy badania.

Według naukowców "to podejście jest połączone z modelowaniem molekularnym i symulacją w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia wody pestycydami."

"Połączenie badań eksperymentalnych i obliczeniowych pozwoliło nam wyjaśnić na poziomie molekularnym rolę czynników sieciujących w skuteczności usuwania imidaklopridu przez nanogąbki".

Według badaczy, opracowana metoda może być również "zastosowana do wychwytywania innych pestycydów i zanieczyszczeń organicznych z wody, a także przyczynić się do kontroli zanieczyszczenia środowiska poprzez ukierunkowane i kontrolowane procesy remediacji."