Według danych opublikowanych przez Bank Portugalii(BdP), wyniki te "wynikają głównie z wyników drugiego kwartału roku", kiedy to saldo rachunków bieżących i kapitałowych osiągnęło 1,5 mld euro, zauważa instytucja kierowana przez Mário Centeno. Do marca saldo to wynosiło 582,5 mln euro.

Spadek deficytu na rachunku towarów i wzrost nadwyżek na rachunkach usług i kapitału przyczyniły się w szczególności do ewolucji rachunków zewnętrznych.

Jeśli chodzi o saldo towarów, odnotowano spadek deficytu o 531 mln euro, przy czym eksport wzrósł bardziej niż import. Podczas gdy eksport towarów wzrósł do czerwca o 3,3%, do 1,2 mld euro, import wzrósł o 1,4%, do 692 mln euro.

Saldo usług z kolei odnotowało wzrost nadwyżki o 3,8 mld euro, przy czym ewolucja salda podróży i turystyki uzasadnia ponad połowę tej zmiany, przy wzroście o 1,9 mld euro. Saldo kapitałowe wzrosło o 725 mln euro, "głównie dzięki większemu otrzymaniu pomocy inwestycyjnej i większemu transferowi pozwoleń na emisję dwutlenku węgla", podkreśla regulator.

Jeśli chodzi o zdolność finansowania gospodarki narodowej, BdP stwierdza, że pierwsza połowa przyniosła saldo rachunku finansowego w wysokości 2,8 mld euro, w wyniku wzrostu aktywów zewnętrznych, który był wyższy niż wzrost zobowiązań.

Nierezydenci

W szczególności aktywa zagraniczne wzrosły o 6,6 mld euro w wyniku inwestycji administracji publicznej i banków w papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów, a także wzrostu pożyczek udzielonych przez firmy podmiotom niebędącym rezydentami.

Z drugiej strony, zobowiązania wyniosły 3,8 mld euro, głównie ze względu na wzrost depozytów nierezydentów w bankach krajowych (8,1 mld euro), co zostało częściowo skompensowane przez zmniejszenie zobowiązań zewnętrznych banku centralnego (-5,8 mld euro).

Według organu nadzoru, sektorami, które w największym stopniu przyczyniły się do pozytywnej zmiany aktywów netto Portugalii w stosunku do reszty świata, były bank centralny (6,9 mld euro), sektor instytucji rządowych i samorządowych (4,4 mld euro) oraz niemonetarne instytucje finansowe (1,5 mld euro).

Z kolei pozostałe instytucje finansowe i monetarne oraz firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne wykazały ujemne zmiany w swoich aktywach netto, odpowiednio o 8,9 mld euro i 1,2 mld euro.

W tym sensie zadłużenie zagraniczne netto Portugalii zmniejszyło się z 67,6% PKB (161,6 mld euro) na koniec 2022 r. do 61,4% (154,7 mld euro) w drugim kwartale 2023 roku. "Jest to najniższy wskaźnik obserwowany od czerwca 2007 r.", wskazuje BdP.