Według raportu MP 2022, 31 grudnia było 1653 sędziów w dwóch obecnie istniejących kategoriach (zastępca prokuratora generalnego i prokurator Republiki), co jest liczbą "nieco wyższą" niż w 2021 r., ale mniejszą w porównaniu z 2020 r., w którym było łącznie 1669 sędziów.

Raport ujawnia obecny udział płci żeńskiej w tym zawodzie, z 1083 sędziami na koniec 2022 r., w porównaniu z 570 sędziami płci męskiej, co stanowi 34,5% ogółu.

W odniesieniu do grup wiekowych, raport udostępniony przez Prokuratora Generalnego Republiki pokazuje, że "w młodszych przedziałach udział płci żeńskiej jest bardzo zaakcentowany, stanowiąc 72,2% sędziów poniżej 30 roku życia, 76,6% sędziów poniżej 40 roku życia i 76,9% sędziów poniżej 50 roku życia".

"Jedynie w grupie sędziów w wieku 60 lat i starszych przeważają mężczyźni (54,9% sędziów w wieku powyżej 59 lat)" - czytamy w raporcie.

Jeśli chodzi o ocenę zasług sędziów, jako kompetencji Wysokiej Rady Ministerstwa Publicznego, raport pokazuje, że w 2022 r. wydano 160 klasyfikacji, z których 76 było "Bardzo dobrych", 60 było "Wybitnie dobrych", 23 były "Dobre", a 1 była "Wystarczająca".

Zgodnie z udostępnioną tabelą, w przeciwieństwie do lat 2020 i 2021, w 2022 r. nie odnotowano żadnych klasyfikacji "miernych".

Biorąc pod uwagę lata 2020, 2021 i 2022 łącznie, odnotowano 115 klasyfikacji "bardzo dobrych" (31,3%), 158 "wyraźnie dobrych" (43%), 78 "dobrych" (21,3%), 12 "wystarczających" (3,3%) i 4 "przeciętne" (1,1%).

Jeśli chodzi o szkolenia, w raporcie stwierdzono, że w roku sądowym 2022 sędziowie parlamentarni uczestniczyli w programach szkoleniowych organizowanych przez Centrum Studiów Sądowych przy wsparciu Wysokiej Rady Ministerstwa Publicznego i Prokuratora Generalnego Republiki, przy czym programy obejmowały różne dziedziny prawa, mając na celu wzmocnienie i aktualizację wiedzy sędziów.

"Ze strony 1104 sędziów złożono 5255 wniosków o udział w programach szkolenia ustawicznego (AFC) zgodnie z rocznym planem szkoleniowym CEJ na lata 2022/2023, przy czym 2166 AFC zostało rozdanych w pierwszej fazie rejestracji e-mailowej. W związku z tym każdy sędzia zapisał się średnio na 4,8 programu szkoleniowego, przy czym 41,2% wniosków o rejestrację zostało rozpatrzonych pozytywnie" - czytamy w raporcie.

316 sędziów zgłosiło się do drugiej rundy, w której dokonano łącznie 694 rejestracji (2,2 na sędziego) i przyznano 212 AFC (30,5% wniosków).

Jednocześnie w 2022 r. 98 sędziów parlamentarnych wzięło udział w 69 programach szkoleniowych za granicą, z których większość została zorganizowana przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (REFJ/EJTN) i obejmowała wizyty w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Eurojuście, instytucjach UE i Agencji Praw Podstawowych UE, a także różne krótkie (1/2 tygodnia) staże w różnych krajach europejskich oraz 6-miesięczny staż w Eurojuście.

W kalendarzu działań REFJ - dodano w raporcie - w 2022 r. zaplanowano 54 międzynarodowe programy szkoleniowe, na które zapisało się łącznie 787 osób.