Jest to jeden z wniosków z badania "Education At a Glance 2023", opublikowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które ujawnia, że Portugalia nie odbiega od średniej OECD, porównując jedynie inwestycje dokonane w 2020 r. przez 39 krajów, biorąc pod uwagę procent produktu krajowego brutto (PKB).

Portugalia wydała 5,1% swojego PKB na instytucje od szkolnictwa podstawowego po szkolnictwo wyższe, "odsetek podobny do średniej krajów OECD", czytamy w raporcie.

W przeliczeniu na jednego ucznia Portugalia wydaje jednak o 14% mniej niż wynosi średnia dla krajów OECD. Na wszystkich poziomach, od szkolnictwa podstawowego do wyższego, Portugalia wydawała rocznie 10 063 euro na ucznia, podczas gdy średnia OECD wynosiła 11 766 euro, zgodnie z wartościami skorygowanymi o współczynnik konwersji parytetu siły nabywczej (PPP).

Kwota wydana w Portugalii stanowi jednak większy wysiłek dla kraju, ponieważ wydatki na ucznia odpowiadają 31% PKB "na mieszkańca", podczas gdy średnia OECD wynosi 27%.

Badanie pokazuje również, w jaki sposób fundusze zostały rozdzielone na różne poziomy edukacji: 30% przeznaczono na 1. i 2. cykl kształcenia; 22% na 3. cykl kształcenia; 23% na szkolnictwo średnie, a pozostała część sfinansowała kursy kształcenia nieobowiązkowego (takie jak stopnie naukowe, studia magisterskie lub doktoranckie).

W Portugalii finansowanie prywatne ma większe znaczenie w kształceniu obowiązkowym, stanowiąc 12% wydatków w porównaniu do 9% średniej OECD, czytamy w raporcie.

"Średnio w krajach OECD ponad połowa wydatków publicznych na szkolnictwo podstawowe i policealne pochodzi od władz szczebla niższego niż krajowy. W Portugalii 82% finansowania pochodzi od rządu centralnego, po transferach między szczeblami rządowymi, 7% z poziomu regionalnego i 11% z poziomu lokalnego", zgodnie z "Education at a Glance 2023".

Badanie OECD jest publikowane co roku i przedstawia przegląd stanu edukacji na całym świecie.