Zgodnie z oświadczeniem AdC, "Sąd Apelacyjny w Lizbonie (TRL) potwierdził wyrok skazujący Super Bock za naruszenie zasad konkurencji, nałożony przez AdC w lipcu 2019 r., a także pełną kwotę grzywny w wysokości 24 mln nałożonej na spółkę".

Orzeczenie z 12 września "uznało za bezzasadne odwołania złożone przez Super Bock i dwóch urzędników spółki od decyzji Sądu Ochrony Konkurencji, Regulacji i Nadzoru (TCRS), który również w pełni potwierdził sankcję nałożoną przez AdC", stwierdza regulator.

TRL stwierdza, że "biorąc pod uwagę wszystkie przeanalizowane okoliczności, wydaje nam się, że zastosowane grzywny są proporcjonalne i odpowiednie. Biorąc pod uwagę powagę zachowania (wertykalne porozumienie między przedsiębiorstwami, ustalanie cen, w celu zapobiegania, ograniczania lub znacznego zakłócania konkurencji), wielkość rynku dotkniętego (obejmującego prawie całe terytorium kraju), długi czas trwania naruszenia (11 lat) i wynikające z niego korzyści dla Super Bock", ujawnia AdC.

W orzeczeniu stwierdzono również, że pomimo braku wcześniejszych wykroczeń administracyjnych skarżących w zakresie naruszeń konkurencji, w uzasadnieniu odwołania podkreślono dewaluację zachowań naruszających prawo i samozaprzeczenie osób, przeciwko którym wymierzono karę, co oznacza, że sankcja, która ma zostać zastosowana, jest w stanie promować świadomość, nie tylko społeczną i wspólnotową, ale także samych sprawców, zniechęcając ich do popełniania nowych nielegalnych czynów, a także ograniczając powstawanie karteli lub podobnych praktyk ograniczających konkurencję ze strony innych podmiotów, w szczególności na rynku piwa, jako szkodliwych dla praw konsumentów.