"Pomimo pewnych postępów, pełna zgodność nie została jeszcze osiągnięta", podkreśla Komisja w oświadczeniu, które może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli niezgodność będzie się utrzymywać.

Uzasadniona opinia - drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - "dotyczy 18 aglomeracji w Portugalii", których Bruksela nie identyfikuje.

Zgodnie z oświadczeniem, "w 15 z tych aglomeracji Portugalia nie gwarantuje wtórnego lub równoważnego oczyszczania ścieków komunalnych uwalnianych do systemów zbierania przed ich odprowadzeniem".

W pozostałych trzech, ścieki są odprowadzane do obszarów wrażliwych bez poddawania ich bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu trzeciego stopnia.

Nieodebrane lub nieoczyszczone ścieki mogą zagrażać zdrowiu ludzkiemu i zanieczyszczać jeziora, rzeki, glebę, wody przybrzeżne i gruntowe.