W oświadczeniu przesłanym do Komisji Rynku Papierów Wartościowych(CMVM), CTT - Correios de Portugal poinformowało, że zostało powiadomione o orzeczeniu wydanym przez Trybunał Arbitrażowy z dnia 27 września, dotyczącym procesu wszczętego przez spółkę w czerwcu 2021 r. przeciwko państwu portugalskiemu.

W przedmiotowej sprawie zażądano odszkodowania za straty wynikające z wpływu pandemii Covid-19 i jednostronnego przedłużenia umowy koncesyjnej w 2021 roku.

"Jeśli chodzi o wpływ pandemii Covid-19, Trybunał jednogłośnie skazał państwo na zapłatę CTT kwoty 6.785.781 euro, ustalonej zgodnie z zasadami słuszności i odpowiadającej kwocie niezbędnej do pokrycia "strat faktycznie poniesionych przez CTT" w 2020 r., ponieważ rozumie, że pandemia stanowi nienormalną zmianę okoliczności, która miała negatywny wpływ na wykonanie umowy koncesyjnej".

"W odniesieniu do drugiego sporu dotyczącego jednostronnego przedłużenia Umowy Koncesji, Trybunał jednogłośnie stwierdził, że przedłużenie to naruszyło równowagę finansową Umowy Koncesji (na niekorzyść CTT) i w związku z tym nakazał państwu przywrócenie tej równowagi, w odniesieniu do roku 2021, po zapłaceniu kwoty 16 769 864 euro".

Krótko mówiąc, CTT stwierdza, że "państwu nakazano zapłatę łącznej kwoty 23 555 645 euro", a "do tej kwoty zostaną doliczone odsetki za zwłokę, których wysokość zostanie jeszcze ustalona przez Sąd Arbitrażowy w następstwie decyzji stron".