"Zatwierdzono dekret z mocą ustawy, który tworzy premię płacową przyznawaną młodym ludziom, którzy ukończą studia wyższe i pozostaną w Portugalii w celu podjęcia pracy", można przeczytać w oświadczeniu Rady Ministrów.

Budżet państwa na 2024 r. (OE2024) przewiduje, że wartość czesnego nie ulegnie zmianie, ale studenci będą mogli skorzystać w inny sposób, o ile pozostaną w pracy w Portugalii po ukończeniu kursu.

"Mając na uwadze podwójny cel, jakim jest nagradzanie kontynuacji studiów wyższych i zachęcanie najbardziej wykwalifikowanych młodych ludzi do pozostania w kraju, rząd przyzna od 2024 r. zachętę dla młodych ludzi, którzy niedawno ukończyli studia, w wysokości odpowiadającej rocznemu czesnemu za każdy rok zadeklarowanej pracy w Portugalii", stwierdza raport towarzyszący propozycji OE2024.

Przy budżecie wynoszącym około 215 milionów euro, środek ten obejmie 250 000 studentów, którzy w tym roku ukończyli studia licencjackie, zintegrowane studia magisterskie lub stopień naukowy w publicznych i prywatnych instytucjach szkolnictwa wyższego.

Młodzi ludzie będą uprawnieni do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość czesnego przez okres odpowiadający liczbie lat kursu, do czterech lat w przypadku absolwentów, do sześciu lat w przypadku zintegrowanych studiów magisterskich i dwóch lat w przypadku studiów magisterskich.

Jedynym warunkiem jest to, że w tym okresie pracują w Portugalii.

"Maksymalna kwota wyniesie do 697 euro za każdy rok pracy w przypadku studiów zintegrowanych i do 1500 euro w przypadku studiów magisterskich", stwierdzono w raporcie.