Według danych Ministerstwa Zdrowia, opublikowanych w oświadczeniu, w 2022 r. kontyngent ten liczył 427 emerytowanych lekarzy, a w 2023 r. liczba ta wzrosła do 587.

Emerytowani lekarze są zatrudniani w ramach wyjątkowego systemu, określanego corocznie w drodze zarządzenia, którego celem jest zwiększenie zdolności SNS do reagowania na potrzeby zdrowotne ludności.

Zgodnie z oświadczeniem, specjaliści mogą zostać natychmiast zatrudnieni przez publiczną służbę zdrowia bez przerw w działalności opiekuńczej.

"Kontyngent obejmuje podpisywanie nowych umów o pracę, a także ich odnawianie", mówi Ministerstwo Zdrowia, które ustaliło liczbę emerytowanych lekarzy, którzy mają zostać zatrudnieni w służbach i placówkach Narodowej Służby Zdrowia w 2024 roku na 900.

Ministerstwo stwierdza, że w ciągu ostatnich kilku lat SNS zainwestował w zwiększenie liczby lekarzy specjalistów, która na koniec 2023 r. wyniosła około 21 500, co stanowi wzrost o 26% w porównaniu z 2015 r.

"Pomimo podjętej ścieżki, obecny demograficzny stan medycyny nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb, dlatego utrzymanie tego wyjątkowego i przejściowego systemu zatrudniania jest uzasadnione", podkreśla.

"Gwarantuje to większą szybkość procesu decyzyjnego i skuteczniejsze rozwiązanie, które lepiej zabezpiecza interesy SNS i jego użytkowników, umożliwiając natychmiastowe zatrudnienie lekarzy, którzy po przejściu na emeryturę są zainteresowani i dostępni do dalszej pracy. Usługa SNS, bez jakiejkolwiek przerwy w ciągłości prowadzonej działalności pomocowej", stwierdza sekretarz stanu ds. zdrowia, Ricardo Mestre.