Ekonomiści z organu nadzoru bankowego stwierdzili, że wskaźnik dobrobytu w Portugalii wzrastał średnio o 2,7% rocznie w latach 1995-2022, ujawniając proces konwergencji z UE.

Wskaźnik dobrobytu ocenia większą konsumpcję, czas wolny, oczekiwaną długość życia i mniejsze nierówności oraz pozwala na integrację komponentów nieuwzględnionych w analizie opartej wyłącznie na PKB na mieszkańca, w celu uniknięcia koncentrowania polityki publicznej wyłącznie na zwiększaniu dochodu kraju.

W Portugalii średni wzrost dobrobytu odzwierciedlał wzrost konsumpcji per capita i średnią długość życia, z wkładem 1,3 punktu procentowego (pp.) każdy oraz, w mniejszym stopniu, zmniejszenie nierówności, podczas gdy wkład zmienności czasu wolnego był zerowy.

Wniosek Banku Portugalii(BdP) dotyczący konwergencji Portugalii z UE pod względem dobrobytu kontrastuje z tym uzyskanym na podstawie analizy PKB na mieszkańca, gdzie nie zaobserwowano postępu w zbliżaniu się do wartości UE w latach 1995-2022.

Analiza wskazuje, że "w Portugalii odchylenie między średnim wzrostem obu miar wyniosło 1,5 pp. --- trzecie co do wielkości wśród krajów UE".

Wyodrębniając rok 2022, wskaźnik dobrobytu w Portugalii wyniósł 87%, co oznacza, że konsumpcja w UE musiałaby zostać zmniejszona o 13%, aby była obojętna dla obywatela mieszkającego w Portugalii lub w gospodarce o charakterystyce średniej UE.

"Wszystkie czynniki, z wyjątkiem średniej długości życia --- wyższej w Portugalii ---, przyczyniają się do niższego poziomu życia w porównaniu z UE", wskazują ekonomiści, którzy podkreślają, że różnica w konsumpcji na mieszkańca wyjaśnia większą część ujemnej różnicy.

Zgodnie z analizą, Portugalia przesuwa się z 20. miejsca w rankingu opartym na PKB na mieszkańca na 16. miejsce przy użyciu miary dobrobytu.

"Większy udział konsumpcji w PKB w Portugalii i wyższa średnia długość życia poprawiają ten wynik, z nawiązką kompensując negatywny wpływ nierówności i wyższego niż w UE poziomu przepracowanych godzin".