Kwestią sporną jest transpozycja do prawa krajowego dyrektywy 2014/89/UE, w związku z którą Bruksela wszczęła w lipcu 2023 r. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązujące Portugalię do sporządzenia i przekazania planów planowania przestrzennego obszarów morskich.

Przedmiotowe prawodawstwo UE przewidywało termin 31 marca 2021 r. dla państw członkowskich na sporządzenie przedmiotowych planów i przekazanie ich w ciągu trzech miesięcy od ich publikacji, czego Portugalia nie w pełni dotrzymała, a niektóre wody morskie pozostały do pokrycia.

Lizbona ma teraz jeszcze dwa miesiące na dostosowanie się do dyrektywy, pod groźbą wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.