Zgodnie z oświadczeniem organu wykonawczego Wspólnoty, "W przeciwieństwie do dyrektywy i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, portugalskie ustawodawstwo zezwala na uwzględnienie nie tylko środków łagodzących, ale także środków kompensujących szkody oczekiwane od przedsięwzięcia przy określaniu, czy przedsięwzięcie ma znaczący wpływ na obszary Natura 2000. Zezwolenie na uwzględnienie tych środków kompensujących podczas oceny przedsięwzięcia zagraża wynikowi oceny".

Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa 92/43/EWG) wymaga, aby plany i przedsięwzięcia, które mogą mieć znaczący wpływ na obszar Natura 2000, zostały poddane odpowiedniej ocenie ich skutków dla tego obszaru przed wydaniem zezwolenia i mogą zostać zatwierdzone tylko z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń, jeśli nie szkodzą integralności obszaru Natura 2000.

Zgodnie z dyrektywą, o której mowa, jest to jeden z głównych europejskich instrumentów ochrony różnorodności biologicznej, który jest kluczowym celem Europejskiego Zielonego Ładu i strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Portugalia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na powiadomienie wysłane przez Brukselę.