Według 9. edycji Raportu Zrównoważonego Rozwoju, opublikowanego przez Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDSN), państwo portugalskie znajduje się nieco powyżej średniej regionalnej (77,2), a zgodność z ponad połową z 17 celów zrównoważonego rozwoju została określona jako "osiągnięta" lub "w toku".

Zgodność z celami została oceniona za pomocą czterech kolorów: zielonego, żółtego, pomarańczowego i czerwonego, w skali od osiągniętych SDGs (zielony) do kontynuacji głównych przeszkód (czerwony) w realizacji celów ONZ do 2030 roku.

Jedynym celem podanym w tym dokumencie jako osiągnięty przez Portugalię była eliminacja ubóstwa, przy czym postępy poczyniono również w trzech innych obszarach, a mianowicie równości płci, czystej i dostępnej energii oraz zrównoważonych miastach i społecznościach, chociaż nadal uważa się, że te trzy wymiary pozostają wyzwaniami do pokonania.

Kraj odnotował również umiarkowany postęp w siedmiu celach zrównoważonego rozwoju: zdrowie i dobrostan, czysta woda i warunki sanitarne, godna praca i wzrost gospodarczy, przemysł/innowacje i infrastruktura, zmniejszanie nierówności, działania w dziedzinie klimatu, partnerstwa na rzecz celów. Obszary zdrowia i pracy są sklasyfikowane na żółto, co odzwierciedla istnienie wyzwań w realizacji ustalonych celów.

Jednak pomimo ewolucji obszary działań w dziedzinie klimatu i partnerstw są nadal klasyfikowane jako poważne wyzwania (czerwony), a cele zrównoważonego rozwoju w zakresie czystej wody i warunków sanitarnych, zmniejszania nierówności oraz przemysłu / innowacji i infrastruktury pojawiają się na pomarańczowo, co oznacza, że nadal istnieją poważne wyzwania dla ich realizacji.

Raport wskazuje również na tendencję stagnacji wyników w odniesieniu do sześciu celów, w tym zakończenia głodu, jakości edukacji, odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, życia wodnego, życia lądowego, pokoju/sprawiedliwości i silnych instytucji. Do końca tej dekady nie odnotowano żadnych niepowodzeń w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Jeśli tylko jeden cel został uznany za spełniony (kolor zielony), to z drugiej strony dokument wskazuje pięć SDGs na poziomie czerwonym w Portugalii, czyli najniższym. Obejmują one położenie kresu głodowi, odpowiedzialną produkcję i konsumpcję, działania w dziedzinie klimatu, życie w środowisku wodnym i tworzenie partnerstw na rzecz osiągnięcia celów.

Etykieta utrzymywania się znaczących wyzwań (pomarańczowa) została zastosowana do sześciu z 17 celów zrównoważonego rozwoju w tym kraju. Oprócz celów zrównoważonego rozwoju w zakresie czystej wody i warunków sanitarnych, zmniejszenia nierówności oraz przemysłu/innowacji i infrastruktury, w tej kategorii pojawiają się również jakość edukacji, życie na lądzie oraz pokój/sprawiedliwość i silne instytucje.

Pięć celów otrzymało żółtą ocenę - trwałość wyzwań - w tym zdrowie i dobrostan, równość płci, czysta i dostępna energia, godna praca i wzrost gospodarczy oraz zrównoważone miasta i społeczności.

W analizie wsparcia dla multilateralizmu ONZ, Portugalia zamyka listę 100 najlepszych z wynikiem 69,6, w rankingu prowadzonym przez Barbados (92,0) i zamykanym przez Stany Zjednoczone Ameryki, na pozycji 193 w rankingu (15,8).

SDSN działa od 2012 roku pod egidą Sekretarza Generalnego ONZ i mobilizuje globalną wiedzę naukową i technologiczną w celu promowania praktycznych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym wdrażania celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia klimatycznego z Paryża.