Inom ramen för det frivilliga programmet för vidarebosättning av FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) anlände 23 medborgare som fått flyktingstatus från Turkiet och Egypten till Portugal igår.

Sju familjer från Irak, Sudan och Sydsudan välkomnades i Braga.

Hittills har 530 personer anlänt till vårt land inom ramen för UNHCR:s och Europeiska kommissionens frivilliga vidarebosättningsprogram. Av dessa kom 245 från Egypten och 285 från Turkiet.

Mottagandet och integrationen av flyktingar har varit en prioriterad fråga för regeringen, i en kontinuerlig insats som involverar centrala statliga och lokala myndigheter samt offentliga och privata organ, och som har erkänts av Förenta nationerna, Internationella organisationen för migration, Europeiska unionen och Europarådet.

Denna prioritering har omsatts i Portugals aktiva deltagande i EU:s insatser för att välkomna flyktingar, genom att stödja Europeiska kommissionens förslag om att bygga upp en gemensam europeisk asylpolitik, grundad på principerna om ansvar och solidaritet, i respekten för värdigheten av den mänskliga personen och i kampen mot människohandel.