Beslutet offentliggjordes i Diário da República och trädde i kraft den 10 december, men har verkan från och med den 1 oktober, och ändrar förordningen som fastställer och reglerar villkoren för beviljande av extraordinärt stöd till den sociala sektorn och solidaritetssektorn i kölvattnet av pandemin.

Regeringen hade redan förlängt detta stöd fram till den 30 september, och gör det nu igen, och behåller betalningen av dessa ekonomiska bidrag fram till den 31 december 2020 och täcker även sociala åtgärder av bostadskaraktär.

” Beloppet av social trygghet finansiell sambetalning till institutionerna, förblir oförändrat, fram till den 31 december 2020, jämfört med siffran för februari 2020, om den registrerade frekvensen är lägre än den som registrerats under den månaden”.

Å andra sidan definieras det att detta extraordinära stöd också betalas till bostadsinriktade insatser för att stödja äldre och funktionshindrade.

Med dessa förändringar definierar regeringen också att den kommer att öka sambetalningarna för daghem med avbruten verksamhet där det var nödvändigt att tillhandahålla sådant stöd hemma.

Denna åtgärd gäller även daghem som redan har återupptagit sin verksamhet, men ”vars anpassning till situationen med pandemin motiverar behovet av hemstöd”.