Strategidokumentet för en tioårig horisont (2020-2030) ”syftar till att skapa en vision för territoriet”, med utgångspunkt från ett förhållande mellan kultur, kreativitet och territoriernas motståndskraft, sade DRCC i ett pressmeddelande som skickas till Lusa byrå.

Strategin, som finns på DRCCs webbplats (culturacentro.gov.pt), föreslår att ”öka de endogena resurserna”, samtidigt som man försöker bemöta ”de strukturella begränsningar som hittills inte helt har lösts från en kulturell synpunkt och som nu kräver lämpliga ingripanden för att föra regionen närmare de viktigaste nationella och europeiska frågorna och målen”.

Strategin, som Lusa har konsulterat, innehåller bland annat åtgärder för att skapa investeringslinjer för uppgradering av den regionala museistrukturen så att 80 procent av museerna i Centrumregionen är ackrediterade museiinstitutioner eller investeringslinjer för diversifiering av museer.

DRCC planerar också att investera i uppgradering av kommunala arkiv, stöd till bevarande av regionens kakelarv eller utveckling av forskningscentrum för kulturarvet, bland annat.

Dokumentet är tillgängligt för offentligt samråd till och med den 31 januari, och alla berörda parter uppmanas att lämna sina bidrag på ett formulär som finns tillgängligt på DRCC webbplats.