Syftet med förlängningen var att kompensera skattebetalare som inte kunde följa formaliteten inom den ursprungliga tidsfristen 15 februari, på grund av de begränsningar i tillgången till Finanças-portalen som registrerades den dagen på grund av det stora antalet autentiseringar, som översteg en miljon.