Europeiska kommissionen skickade formella underrättelser - det första steget i ett överträdelseförfarande - till Portugal, Tyskland och Rumänien för felaktigt införlivande av det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt (AMLD4).

Enligt ett uttalande löpte tidsfristen för införlivande av AMLD4 ut den 27 juni 2017 och efter en bedömning av de åtgärder som anmälts av Portugal och de andra två länderna har Bryssel dragit slutsatsen att flera bestämmelser i direktivet inte har införlivats korrekt i nationell rätt.

De berörda medlemsstaterna måste ta itu med de viktigaste aspekterna av ramverket för bekämpning av penningtvätt, såsom korrekt informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter (FIU), krav på kundkännedom och lämpligt samarbete mellan finansunderrättelseenheter, eller öppenhet i centrala registere.

Tyskland, Portugal och Rumänien har två månader på sig att ge ett tillfredsställande svar på kommissionens argument. I annat fall kommer kommissionen att besluta att gå vidare till det andra steget i överträdelseförfarandet genom att sända ett motiverat yttrande.

Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism är avgörande för att garantera finansiell stabilitet och säkerhet i Europa, betonar Europeiska kommissionen.