Europarådets europeiska kommitté för sociala rättigheter har kommit fram till att Portugal fortsätter att kränka rätten till anständiga bostäder för det zigenarsamfund som bor i landet, visar en rapport från organisationen.

Beslutet gäller ett klagomål som lämnades in 2010 och i motiveringen anges att "osäkra bostadsförhållanden kvarstår för en stor del av den romska befolkningsgruppen", utöver "det faktum att regeringen inte har visat att den har vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att den romska befolkningsgruppen bor i bostäder som uppfyller minimikriterierna".

Även om man erkänner vissa åtgärder som landet vidtagit för att förbättra de förhållanden som zigenarsamhället lever under, nämligen genom den nationella strategin för integrering av zigenarsamhällen och bostadsprogram såsom den första rättigheten, som Portugal åberopat som svar på klagomålet, hävdar Europeiska kommittén att problemet kvarstår.

Det exakta antalet zigenare i Portugal är okänt och bygger på uppskattningar som pekar på en befolkning på mellan 24 000 och 40 000 personer, men som Europeiska kommittén tillbakavisar och anser att uppskattningar på mellan 45 000 och 50 000 personer är "mer realistiska" siffror, eftersom de inkluderar de "osynliga", det vill säga de familjer som inte har någon referens och de som inte har en fast bostad.

"Antalet utländska zigenare i Portugal är okänt eftersom ingen officiell information samlas in i denna fråga", säger Europarådets organisation också.

När det gäller levnadsförhållandena bland zigenarna påpekar rapporten också att cirka 37 procent av de portugisiska zigenarna bor i slumområden eller läger, som finns i 70 kommuner.

Barnen är vanligtvis alla inskrivna i samma skola, vilket skapar en situation med "zigenarskolor", och bostäderna är ofta överfulla eftersom flyttningspolitiken inte tar hänsyn till familjeutvidgning.

På grund av detta anser Europeiska kommittén, som erkänner de portugisiska myndigheternas insatser, att Portugal inte uppfyller kraven, att det krävs förbättringar och att "det fortfarande finns hinder" på grund av bristen på tillförlitliga kvantitativa och kvalitativa uppgifter.

Kommittén har också identifierat "återkommande misslyckanden" från staternas sida när det gäller att garantera tillgång till arbetsrättigheter på lika villkor, och pekar på problem med diskriminering när det gäller tillgång till anställning, ojämlikhet mellan könen när det gäller löner och underlåtenhet att förhindra situationer med tvångsarbete eller utnyttjande av arbetskraft.