Den visade att produktiviteten och arbetskvaliteten hos tjänstemän som arbetar hemifrån är oförändrad eller förbättrad jämfört med när de är på arbetsplatsen.

Bristande kontakt med kollegor och ökade utgifter lyftes fram av tjänstemännen som de mest negativa aspekterna av hemarbete, och en minskning av pendlingen till och från hemmet som de mest positiva.