Inkomsterna redovisas i olika kategorier: A) Löner, B) Enskilda näringsidkare, E) Kapital, F) Fastigheter, G) Kapitalvinster och H) Pensioner och är beskattningsbar i Portugal oavsett ursprung. För utländska personer är det endast inkomster som faktiskt uppkommer i Portugal som är föremål för beskattning.

Långtidsuthyrning av fastigheter (vanligtvis med ett hyresavtal mellan hyresvärd och hyresgäst) ingår i kategori F och rapporteras på "Anexo F" under deklarationsperioden april till juni. Denna verksamhet skiljer sig från kortsiktig semesteruthyrning som betraktas som en verksamhet som kallas "Local Lodging" och som redovisas i bilaga B - Inkomst från egenföretagande.

Hyreskontrakt måste nu registreras med hjälp av "Modelo 2". Dessutom ska varje kontrakt omfattas av en stämpelskatt på 10 % på grundval av månadshyran. Med ett korrekt kontrakt som är vederbörligen registrerat hos Finanças bör hyresgästerna vara berättigade till en skattelättnad för bostäder. Skatten beräknas med en schablonskatt på 28 % (autonomt) eller på den totala inkomsten med marginalskatter (aggregerat).

Om du får utbetalningar från hyresinkomstgarantier är de också skattepliktiga i Portugal och måste rapporteras i kategori G (kapitalvinster).

Avdragsgilla utgifter

Avdragbara utgifter är nu utan begränsning nödvändiga utgifter för att bedriva uthyrningsverksamhet. Som en allmän regel är utgifter som rör det strukturella underhållet godtagbara, till skillnad från utgifter som rör hur bostaden används. Nedan följer exempel på tillåtna avdrag:

 • Målning inomhus och utomhus;
 • Reparation/utbyte av VVS- eller elsystem;
 • Energi och underhåll av hissar och gemensamma utrymmen;
 • Utgifter för dörrvakter och städning av korridorer;
 • Försäkringspremier för byggnader:
 • Lokala skatter, t.ex. renhållnings- och avloppsavgifter och fastighetsavgifter ("IMI");
 • Gemensam fastighetsskydd och andra utgifter för bostadsrätt.


Hyresvärdar kan inte dra av:

 • Byggnadsarbeten som gör strukturella förändringar i fastigheten;
 • Inköp av möbler och dekorationer för bostaden;
 • Installation av luftkonditioneringsutrustning;
 • Investeringsförbättringar, t.ex. förlängning eller installation av automatiska bevattningssystem.


När de är korrekt dokumenterade kan utgifter för kapitalförbättringar ingå i beräkningen av byggnadens beskattningsbara bas för kapitalvinster när fastigheten eventuellt säljs.

Andra icke avdragsgilla utgifter är bland annat följande:

 • Inredning (normalt behandlas detta i köp- eller försäljningshandlingen för fastigheten).
 • Bolånekostnader (dras också av vid försäljningen av fastigheten).
 • Nätverk (utom när de ingår i lägenhetsavgiften).

Förluster kan dras av under efterföljande år

Om förluster uppstår i samband med att uthyrningsverksamheten bedrivs får de skrivas av under sex år. Detta gäller även kapitalförbättringar av fastigheten och följaktligen har det varit förluster snarare än vinster. För att detta ska vara möjligt måste byggnaden vara uthyrd i minst 36 månader, i följd eller inte, under de följande fem åren. Ägaren kan utföra arbetet under ett år då fastigheten inte är uthyrd och presentera utgifterna upp till två år senare. Som alltid måste dock alla utgifter fortfarande dokumenteras med korrekta fakturor.

Elektroniska hyreskvitton

Skattebetalare som deklarerar i kategori F är skyldiga att utfärda elektroniska hyreskvitton för alla hyresintäkter som de får från sina hyresgäster. Detta kvitto utfärdas via webbplatsen Finanças i en onlineapplikation som skapats för detta ändamål. Hyresvärdar över 65 år får använda traditionella fakturor och rapportera årligen enligt "Modelo 44".

Moms
Uthyrningsverksamhet (kategori F) är undantagen från moms.

Nästa:
Dennis Swing Greene är internationell skattespecialist och ordförande för euroFINESCO s.a. www. eurofinesco.com