I ett försäkringsavtal täcker försäkringsgivaren en viss risk för konsumenten eller för en annan person eller familjemedlem och är skyldig att utföra en överenskommen prestation vid ett problem eller en händelse för vilken försäkringen har upprättats, t.ex. en olycka eller sjukdom.

Det är förbjudet att teckna ett försäkringsavtal som täcker risker i samband med straffrättsligt, administrativt eller disciplinärt ansvar, t.ex. kidnappning och andra brott som strider mot någon form av frihetsrätt, samt diskriminerande metoder som har samband med principen om medborgarnas jämlikhet.

Om försäkringsgivaren vägrar att ingå ett försäkringsavtal eller höjer respektive premie på grund av funktionshinder eller en förvärrad hälsorisk, ska försäkringsgivaren på grundval av de uppgifter som erhållits ge konsumenten all information om riskfaktorer, oavsett deras karaktär, och ska göra detta på ett klart och otvetydigt sätt.

Om försäkringsgivaren inte uppfyller sin informationsplikt, eller om den inte har lämnat all information, eller om den inte har gjort det på ett tydligt sätt, eller helt enkelt inte har informerat något alls, ska konsumenten lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för försäkringar och pensionsfonder (ASF), som är den enhet som ansvarar för denna sektor.

Sjukförsäkring eller hälsokort?

I tider av pandemi är de flesta konsumenter oroade över hälso- och sjukvården och följaktligen över de kostnader som är förknippade med den. Frågan om huruvida man ska teckna en försäkring eller ett hälsokort uppstår ofta för konsumenter som vill vara förberedda på eventuella oförutsedda hälsoproblem.

Kostnaden för de två alternativen är ofta en avgörande faktor för det slutliga valet, även om den inte är den enda.

Hälsokort är vanligtvis mer prisvärda och därför mer attraktiva, men i själva verket är de inte en ersättning för en försäkring. Det finns många konsumenter som med tanke på den lägre kostnaden beslutar sig för att skaffa ett hälsokort och konstaterar att det används i mycket liten utsträckning, eftersom det i deras bostadsområde inte finns några sjukvårdsinrättningar där de kan använda kortet.

Dessutom innebär en sjukförsäkring, som är dyrare, inte alltid att konsumenterna är nöjda med alla behandlings- och vårdalternativ. Det vanligaste exemplet gäller tandvårdsbehandlingar, som ofta får konsumenterna att teckna en försäkring, och sedan kan de ibland konstatera att den behandling de behöver inte omfattas av försäkringen.

Hur väljer man sjukförsäkring?

Priset kan som vi har sett vara en viktig faktor, men konsumenten eller familjen bör analysera vilka utgifter som täcks och vilket maximalt belopp som försäkringsgivaren täcker inom varje hälsoområde.

Den tidigare utvärderingen av de många försäkringsförslag som finns på marknaden måste också passera genom kontrollen av uteslutningar och (tid mellan avtalets början och det datum då försäkringen börjar kunna användas). I denna bedömning bör ingå kostnader i samband med sjukhusvistelse samt behandlingar under sjukhusvistelse, inklusive allmän omvårdnad, mediciner och använt material.

För ett klokt val bör man jämföra försäkringar och utvärdera intresset av att inkludera situationer som förlossning, tandvård och medicinsk hjälp under resan osv. enligt hela familjens intressen.

Känner du till det europeiska sjukförsäkringskortet? Det kan hjälpa till i en oförutsedd händelse.

Innan de reser utomlands måste konsumenterna, särskilt de som inte har någon sjukförsäkring och som ska resa till ett europeiskt land, ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet, som gör det möjligt för dem att få tillgång till den offentliga hälso- och sjukvården (läkare, apotek, sjukhus eller hälsocentral) på samma villkor som invånarna i värdlandet: läkemedel, behandlingar, akutfall, användaravgifter eller andra utgifter i händelse av olycka, sjukdom. Det är giltigt i de 27 länderna i Europeiska unionen, Storbritannien, Island, Liechtenstein, Norge, Island och Schweiz.

Du kan ansöka om kortet via internet, på portalen Social Security Direct eller på tjänsterna i det delsystem för hälso- och sjukvård som du omfattas av (t.ex. en ADSE). Du måste göra detta i förväg, men om det har en försening utfärdas ett provisoriskt intyg.

Kortet, som är giltigt i tre år, är gratis och skickas hem till innehavaren inom sju dagar. Om vården inte är gratis får kortinnehavaren ersättning omedelbart eller senare när han återvänder till sitt land.

Ingen kommer att neka dig en sjukvårdstjänst om du inte har ett kort, men du kan behöva betala. Du måste behålla alla bevis på utgifter för att kunna ansöka om ersättning när du återvänder.

Räkna alltid med DECO:s stöd. Besök deras webbplats på www.deco.pt eller kontakta deras avdelningar på 289 863 103 eller via e-post: deco.algarve@deco.pt.