Diagnosen, på den internationella dagen för biologisk mångfald som firas den 22 maj, kommer från aktivisten Paulo Lucas, ledare för föreningen Zero, som sa till nyhetsbyrån Lusa att den portugisiska floran befinner sig i en "mycket allvarlig situation", med "dussintals och dussintals arter med skyddad status", men som befinner sig utanför klassificerade områden, såsom skyddade områden och Natura-nätverket.

När det gäller faunan pekar han på den problematiska situationen för sötvattensfiskar, som är "starkt hotade" av vattenbristen som påskyndar klimatförändringarna, "förstörelse av stränder och införande av exotiska arter, som förökar sig mycket mer och som vanligtvis är stora rovdjur, som t.ex. storlöpare och havskatt.

Fåglar befinner sig också "i en mycket komplicerad situation, särskilt stäppfåglar, som är beroende av en "extensiv modell för spannmålsodling, med växelbruk i träda och en del bete".

"Under de senaste två åren visar siffrorna att de har mycket allvarliga problem som jordbrukspolitiken inte kan lösa", sade Zeros ledare.

I Living Planet Index som miljöorganisationen World Wildlife Fund (WWF) publicerade förra året konstaterades att det mellan 1970 och 2016 skedde en 68-procentig minskning av populationer av däggdjur, fåglar, amfibier, reptiler och fiskar, baserat på uppgifter om 20 811 populationer av 4 392 arter.

WWF noterade också att den biologiska mångfalden i sötvattensmiljöer minskar i mycket snabbare takt än i hav och skogar. Sedan 1700 kommer planeten att ha förlorat nästan 90 procent av sina våtmarker, genom det sätt på vilket människan har ändrat loppet av miljontals kilometer floder och bäckar.

I 3 741 sötvattenspopulationer som har övervakats (som omfattar 944 arter av däggdjur, fåglar, groddjur, reptiler och fiskar) har det skett en minskning med 84 procent sedan 1970, särskilt i Latinamerika och Västindien.

När det gäller växter angav WWF förra året att de riskerar att expandera på samma sätt som däggdjur och dubbelt så mycket som fåglar. Organisationen uppskattade att en av fem arter var utrotningshotad.

I år är mottot för den internationella dagen, som främjas av FN:s konvention om biologisk mångfald, "Vi är en del av lösningen".

Paulo Lucas påpekar att det finns "otillräckliga kunskaper om naturvärden" i Portugal och att inrättandet av skyddade områden och Natura 2000-områden genomfördes utan ett referensregister över arter och deras bevarandestatus.

"Om vi inte vet var det finns saker och ting och vad som är i riskzonen är det ingen idé att ha en omfattande bevarandepolitik. Vi föredrar att avgränsa till exempel Natura 2000-områden på ett mycket omfattande sätt, men många hektar, mitt i dessa områden, har ingenting", sade han.

Miljöaktivisten klagar över att de lokala myndigheterna inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt att försvara den biologiska mångfalden.

"Det som intresserar dem är gångbroar, festivaler, fotgängarvägar som "värdesätter", inom citationstecken, men dessa saker är förstörelsemotorer som för människor till platser där de inte borde vara", kritiserade han och påpekade att denna typ av initiativ skapar tryck på ekosystemen.

Även om utbildningen under de senaste årtiondena har ökat medvetenheten om hoten mot den biologiska mångfalden anser han att det finns "ett problem med läs- och skrivkunnighet".

"Folk känner inte till floran och ännu mindre kan de skilja djuren åt. De serier som visas på tv handlar om elefanter och zebror, men det finns inga serier om vår fauna. Det skulle vara mycket intressant att få denna information. Det räcker inte med att säga åt folk att gå ut i naturen om de inte vet hur de ska tolka det de ser. Det räcker inte", hävdar han.

Paulo Lucas framhåller som positiva initiativ t.ex. återinförandet av det iberiska lodjuret och insatserna för att bevara det, men pekar på andra som behöver mer insatser, t.ex. den iberiska vargen.

"Populationen har inte ökat på många år, den har legat kvar på 300 individer och det behövs en expansionspolitik. Vi har övergivit landsbygden och vi måste återföra den till naturen, vi artificerar landskapet och vi behöver kompensation på andra ställen, vi måste expandera vargen söder om Douro, men så länge den har naturliga byten, som rådjur och vildsvin", sade han.