I en kommuniké påpekar de sex organisationerna att el som produceras genom att bränna träd aldrig kommer att vara grön, och de säger att EU:s politik för att använda skogsbiomassa för att producera el är socialt omtvistad och motsägs av många vetenskapsmän.

I kommunikén talas det om förlusten av trädtäckning till följd av elproduktion, både inom och utanför EU, och det hävdas att skogsavfall används för att brännas i termoelektriska kraftverk eller för att tillverka "pellets", men i själva verket används trädstammar "nästan uteslutande".

"I vilket fall som helst är det så kallade "avfallet" i själva verket överskottsmaterial från skogsbruket, vilket är viktigt för att upprätthålla jordens bördighet, särskilt i Portugal, ett land där majoriteten av jordarna är mycket fattiga på organiskt material", varnar organisationerna.

I uttalandet betonar miljöorganisationerna Zero, Quercus, Iris, Fapas och Geota samt Acréscimo, Association for the Promotion of Forest Investment, också att skogarna i Portugal är offer för överexploatering, att bränderna har ökat bristen på råmaterial och att det ökande antalet licensierade enheter för förbränning av biomassa eller produktion av "pall" ytterligare har ökat trycket på skogarna.

"Effekterna på ekosystem, biologisk mångfald, mark och vattenresurser har varit mycket skadliga. Förutom effekterna på ekosystemen finns det risker för betydande luftföroreningar och buller som är inneboende i driften av trädbränningsanläggningar", säger organisationerna och betonar att trädbränning för att producera el inte ger färre utsläpp eller genererar mindre föroreningar än fossila bränslen.

De sex organisationerna tvivlar på att valet av bioenergi kommer att påverka problemet med skogsbränder och menar också att investeringar i biomassa inte är rationella och att de endast är lönsamma med ett starkt offentligt stöd och en "betydande ekonomisk insats" från elkonsumenterna.

Uppropet kommer i kölvattnet av ett nytt EU-direktiv om förnybar energi som ska läggas fram i juli.

Nyligen hade andra miljöorganisationer från flera EU-länder redan ansett att biomassa för elproduktion är ohållbart och ineffektivt.