I ett uttalande hävdade Quercus att regeringen endast bör ge tillstånd till nya kraftverk om de uppfyller "hållbarhetskriterier" för att skydda mark, natur och landskap.

Föreningen betonar att förnybar energi måste fortsätta att vara en satsning för produktion av elkraft, särskilt för bostads-, industri- och tjänstesektorn, men påpekar att det finns "alternativ till stora solcellsanläggningar" som har mindre inverkan på miljön.

Installation av anläggningar i industriområden, montering av solenergimoduler "på taken på offentliga byggnader, befintliga fabriker" eller användning av öde mark är "att föredra framför den oreglerade spridningen av stora anläggningar som påverkar landskapet och marken och gör bördig mark för jord- och skogsbruk ohållbar", menar Quercus.

"Regeringen bör förbättra bestämmelserna om installation av solcellskraftverk och tillhörande infrastruktur", kräver föreningen, och påpekar att en miljökonsekvensbedömning endast krävs för kraftverk med en installerad effekt på 50 megawatt eller mer enligt det allmänna systemet, och 20 megawatt eller mer när det gäller känsliga områden.

För lägre effekt görs endast en miljökonsekvensbedömning och utanför skyddade områden behöver kraftverk upp till 50 megawatt endast få tillstånd av generaldirektoratet för energi och geologi.

Varje kraftverk medför "nya överföringsledningar som kräver att vegetationen klipps av i skyddskorridorer som är cirka 50 meter breda och som sträcker sig över flera kilometer" tills kraftverket når anslutningspunkten till elnätet.

Ett "dåligt exempel" som Quercus ger är Viseu kommun, där det finns ett projekt för solcellskraftverket Lupina, som planeras på allmän mark i socknarna Mundão, Abraveses och Lordosa och i föreningen av socknarna Barreiros och Cepões, som "omfattas av skogsbruksreglerna".

I miljökonsekvensbeskrivningen talas det om ett "megaprojekt på 220 megawatt" som skulle innebära att ett område som till 80 procent består av sjötallar och ekar skulle avverkas "i ett område med djup jordmån, som är mycket produktivt för skogstillväxt och därmed för långsiktig kolinlagring".

Quercus betonar att "institutet för naturskydd och skog har gett ett negativt yttrande om detta projekt" och hoppas att ministeriet för miljö och klimatåtgärder "inte godkänner att skogen förstörs" för ett projekt utan att studera alternativ.