Alla mål, utom 14 (bevara och hållbart nyttja hav, hav och marina resurser), uppvisade en positiv utveckling eller nådde målet för 50 procent eller mer av de olika indikatorer som användes vid utvärderingen, om man jämför det senaste året med det första tillgängliga året.

Det handlar om 17 mål och 169 målsättningar som fastställts i FN:s dagordning och som omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.

Huvudmålet är att utrota fattigdomen i alla dess former överallt. I Portugal påverkade fattigdomsrisken cirka 1,7 miljoner människor under 2019.

"I Portugal riskerade 16,2 procent av befolkningen att drabbas av fattigdom 2019, 1 procentenhet (pp) mindre än 2018 och 3,3 pp mindre än 2013 och 2014", enligt det dokument som publicerats av INE.

"Om man jämför det senaste året med det första tillgängliga året kan man dra slutsatsen att majoriteten (90) av de indikatorer som analyseras i denna publikation registrerade en positiv utveckling, 31 presenterade en ogynnsam utveckling och sju registrerade inga förändringar", uppger INE.

Baserat på informationen för det senaste tillgängliga året (2020) verkar det som om antalet indikatorer med ogynnsam utveckling för mål 8 (främjande av inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla) översteg eller var lika stort som antalet indikatorer med gynnsam utveckling, vilket också var fallet med mål 14 (bevarande av haven).

I 10 mål uppvisade 50 procent eller fler av indikatorerna en gynnsam utveckling. Bland dessa mål finns utrotning av fattigdom (1) och tillgång till utbildning för alla (4).