Syftet med parlamentsgruppen är att regeringen med hjälp av resolutionsförslaget, som kommer att diskuteras den 23 juni i parlamentets hälsokommitté, "kommer att främja uppdateringen och genomförandet av den nationella strategiska planen för telemedicinska tjänster, som godkändes 2019, samt regleringen av befintliga åtgärder, genom att skapa en permanent rådgivande kommitté för telemedicinska tjänster, som samordnas av det nationella centret för telemedicin telemedicin".

Enligt uttalandet från socialistpartiets parlamentsgrupp (GPPS) vill förslaget påskynda digitaliseringen inom hälsovården, med hänsyn till att den digitala övergången är ett av de prioriterade områdena i återhämtnings- och motståndskraftsplanen och genom att dra nytta av "lärdomarna" från pandemiperioden, vilket bör leda till reflektion för att anpassa den nationella hälso- och sjukvårdstjänsten (NHS) "till nuvarande och framtida utmaningar".

"I denna mening rekommenderar dekretet att regeringen "säkerställer tillgång till digitala och telemedicinska tjänster, genom enkla kanaler", för att bland annat möjliggöra schemaläggning av möten och förnyelse av vanliga mediciner, samt tillhandahållande av "televård och telemonitoring" för patienter med större risk och kroniskt sjuka patienter", står det i GPPS-utlåtandet.

Dokumentet lyfter också fram exempel på "nyttiga lärdomar" under pandemin när det gäller SNS24-telefonlinjen, screening- och rådgivningstjänsten, inrättandet av den psykologiska rådgivningstjänsten och genomförandet av den portugisiska teckenspråkstolkningstjänsten, som gjorde det möjligt för döva personer att få hjälp via videosamtal.

"I lagstiftningsinitiativet rekommenderas också att den verkställande makten "främjar förekomsten av en allmän lagstiftningsram för telemedicin, baserad på de olika lagstiftningsinitiativ som främjats under det senaste decenniet", som stärker och införlivar telemedicin i standarderna för klinisk vägledning och i de integrerade vårdprocesserna inom de olika kliniska områdena och som föreskriver obligatorisk utbildning av de olika yrkesgrupperna på detta område, och som för detta ändamål involverar högskolorna", heter det vidare i uttalandet.