Enligt det lagförslag som lagts fram för att skapa en "exceptionell och tillfällig ordning med maximipriser för flytande bränslen" hävdar partiet att det till följd av den ekonomiska och sociala kris som orsakats av pandemin behövs åtgärder för att återhämta sig och öka "familjernas disponibla inkomster".

I propositionen förklaras att den senaste tidens ökning av bränslepriserna går "i motsatt riktning".

Vid en presskonferens i samband med att lagförslagen presenterades hävdade den kommunistiske ledamoten Duarte Alves att "det är inte godtagbart att när oljepriset stiger så stiger konsumentpriserna i samma proportion", men när oljepriset sjunker så "förblir priserna nästan oförändrade".

Därför föreslår partiet att man lagstiftar och skapar ett "exceptionellt och tillfälligt system med maximipriser för flytande bränslen" som ska gälla fram till den 31 december 2022.

"Under den nuvarande lagens giltighetstid kommer ett system med maximipriser, före skatt, att tillämpas på flytande bränslen, med hänsyn till prisutvecklingen för 'Crude Oil Brent', som publiceras av generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG)", förklaras det i lagförslaget, där man föreslår en proportionell justering för bränslen som används inom jordbruk, fiske och transport.

Det bränslepris som blir resultatet av detta system måste fastställas "av regeringen inom högst en vecka" efter det att lagen har trätt i kraft och kommer att ses över varje vecka, tillägger kommunistbänken.

I den andra lagen föreskrivs en "översyn av systemet för maximipriset för gasol på flaska" och fastställs "maximipriser för naturgas samt propan, butan och deras blandningar på flaska eller i rörledningar".

När det gäller regleringen av sektorn för "gasol för hushållsbruk" vill den kommunistiska parlamentsgruppen att det inrättas ett system med maximala marginaler för grossistförsäljning och distribution av naturgas samt propan, butan och deras blandningar, på flaska eller i rör, i syfte att sänka priset på dessa produkter.

Målet, förklarade Duarte Alves, är "att ta hänsyn till de genomsnittliga priserna före skatt i euroområdet och, när det gäller gas i flaskor, att föra priserna" på dessa produkter i Portugal "närmare priserna i Spanien", för att motverka "gränsöverskridande handel, som är olaglig och skadlig för landet och som är en återkommande praxis i gränsregionerna".

Han tillade att "med tanke på parlamentets dagordning kommer det naturligtvis inte att vara möjligt" att diskutera de två förslagen under denna session.

Kommunisterna lade också fram ett förslag till resolution (utan rättslig verkan) för att regeringen ska förhindra den höjning på 3 procent av den reglerade taxan som tillkännagivits av tillsynsmyndigheten för energitjänster (ERSE).

Enligt resolutionen rekommenderas också att främja "en sänkning av denna avgift för att påverka hela marknaden i riktning mot prissänkningar, både för inhemska konsumenter" och för små och medelstora företag som "fortsätter att stå inför enorma ekonomiska och sociala svårigheter".

Detta initiativ "kan komma att diskuteras i utskottet och röstas igenom under den här lagstiftande sessionen", förklarade Duarte Alves under presskonferensen.

PCP lade också fram ett lagförslag för att möjliggöra "befrielse från betalning av skatt på olja och energiprodukter i den del av energin som produceras från förnybara energikällor".

Parlamentsledamoten anser att "det är oacceptabelt att en skatt som är avsedd för beskattning av oljeprodukter tillämpas på all elektricitet", inklusive den del som kommer från förnybara källor och "vars vikt har ökat".

I detta lagstiftningsinitiativ förklarade den kommunistiska ledamoten att det också kommer att föreslås att avskaffa "förbudet mot att teckna nya avtal inom ramen för den reglerade tariffen, samt att avskaffa de försvårande faktorer som artificiellt höjer denna tariff", för att göra den "okonkurrenskraftig" och minska "dess potential att reglera marknadspriserna".

Foto: Kolforn