En studie som tagits fram av forskare från UCIBIO (Applied Biomolecular Sciences Unit) visar att rå mat som säljs till hundar är "en viktig källa till antibiotikaresistenta bakterier med en potentiell risk för folkhälsan".

I ett uttalande avslöjar UCIBIO den 12 juli att studien syftade till att förstå om foder för sällskapsdjur var "en potentiell källa till spridning av antibiotikaresistenta bakterier".

I detta avseende analyserade forskarna förekomsten av "Enterococcus" [bakterier som kan orsaka infektioner hos människor, ofta svåra att behandla] i prover av hundmat som säljs i stormarknader och djuraffärer.

Ana Freitas, forskare vid UCIBIO och farmaceutiska fakulteten vid universitetet i Porto (FFUP), som citeras i uttalandet, säger att "55 prover av hundmat ingick i studien (22 våta, åtta torra, fyra halvfuktiga, sju godis och 14 frysta råa) av 25 märken som finns tillgängliga nationellt och internationellt".

I studien drogs slutsatsen att 54 procent av de undersökta proverna innehöll "Enterococcus" och av dessa var 31 procent multiresistenta, det vill säga "resistenta mot mer än tre antibiotika från olika familjer, inklusive antibiotika som betraktas som sista utväg vid behandling av infektioner orsakade av olika bakterier".

Dessutom innehöll alla frysta råfoderprover multiresistenta Enterokocker, inklusive linezolid, ett antibiotikum som används som "sistahandsval" vid behandling av allvarliga infektioner och som anses vara "kritiskt viktigt" av Världshälsoorganisationen (WHO).

"Endast tre av de 41 proverna av icke rått foder innehöll multiresistenta 'Enterokocker'", heter det i uttalandet.

Genomisk sekvensering av några 'Enterococcus' från de obehandlade proverna till hundar, som publicerades i tidskriften Emerging Infectious Diseases, visade att "dessa liknade dem från sjukhusvårdade patienter i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna".

"Vissa av de multiresistenta bakterier som hittades visade sig vara identiska med dem som hittades hos sjukhusvårdade patienter i olika europeiska länder", avslutar han.

Resultaten av analysen av bakteriernas känslighet för antibiotika har publicerats i International Journal of Food Microbiology.

Forskarna anser, utifrån de erhållna resultaten, att trenden att utfodra hundar med råa livsmedel kan bidra till "den internationella spridningen av kliniskt relevanta bakterier".

Luísa Peixe, chef för UCIBIO-laboratoriet och professor vid FFUP, som också citeras i uttalandet, säger att de europeiska myndigheterna "bör öka medvetenheten om riskerna med att ge husdjur råa livsmedel" samt "se över praxis för urval av ingredienser och hygien vid tillverkningen av dessa produkter".

Forskarna rekommenderar därför hundägare att tvätta "händerna med tvål och vatten omedelbart efter kontakt med djurfoder eller djuravfall".