Lagen godkändes den 21 juni i republikens församling, offentliggjordes i dag i Diário da República och träder i kraft på lördag. Undersökningen riktar sig till aktörer som arbetar i livsmedelskedjans olika skeden, nämligen vid produktion, bearbetning, lagring, förpackning, transport, distribution, försäljning och konsumtion.

Den nationella kommissionen för bekämpning av matavfall (CNCDA) ansvarar för att fastställa det metodologiska förfarandet och organisera undersökningen. Detta förfarande måste vara slutfört sex månader efter det att lagen har trätt i kraft. Behandlingen av de uppgifter som erhålls genom undersökningen är det nationella statistikinstitutets ansvar, förklaras det i dokumentet. Datum och tidsfrist för genomförandet av undersökningen kommer att fastställas av regeringen, som också kommer att se till att den får tillräcklig finansiering.

I den lag som offentliggjordes i dag fastställs också att när undersökningen är avslutad ska en rapport utarbetas som presenterar slutsatserna på ett systematiskt, tydligt och objektivt sätt under ansvar av CNCDA, som skickar den till den regeringsmedlem som ansvarar för livsmedelssektorn. Regeringen kommer sedan att ansvara för att rapporten skickas till republikens församling, som kommer att hålla en offentlig diskussion om dess innehåll, med deltagande av alla berörda parter.