Enligt tidningen Público, som citerar den senaste rapporten från IGAI, utgör brott mot uppförandekraven för tjänstemän från PSP, GNR och SEF och brott mot den fysiska integriteten nästan två tredjedelar av det totala antalet klagomål.

Sedan 2017 har klagomålen till IGAI ökat med cirka 13 procent enligt tidningen. Klagomål och domstolsintyg som gav upphov till utredningsprocesser av IGAI ökade från 950, under 2019, till 1 073, under 2020, visar den ovannämnda rapporten, som också visar en ökning av antalet ärenden som lämnades in förra året, från 91 till 124.

Trots ökningen av klagomål och disciplinära förfaranden tillämpade IGAI endast åtta disciplinära påföljder, ett antal som ändå är något högre än tidigare år (sex påföljder varje år sedan 2017). Rapporten visar dock inga specifikationer om vilken typ av påföljd som tillämpats, och inte heller vilken säkerhetsstyrka det gäller.

Ett stort antal av klagomålen avser överträdelser av uppförandeskyldigheterna för PSP-, GNR- och SEF-agenter, vilket utgör 42,3 procent av det totala antalet. Klagomål som klassificeras som brott mot den fysiska integriteten står för 20 procent av det totala antalet, det vill säga 120 fall, vilket karakteriseras som att de har en "mycket betydande" vikt, tillägger tidningen.

Det fanns också 14 klagomål mot 12 PSP-agenter för diskriminerande metoder. Faktum är att PSP är den säkerhetsstyrka som flest klagomål föll över, med totalt 530, varav 126 var anmälningar och domstolsintyg som rörde brott mot den fysiska integriteten (aggression och misshandel).

Till skillnad från andra år, då inga dödsfall registrerades på grund av säkerhetsstyrkorna, registrerade IGAI år 2020 tre klagomål: ett från GNR, ett från PSP och ett från SEF. " Två av dödsfallen skedde med skjutvapen (från GNR och PSP) och båda utredningarna arkiverades utan att det framgick vilka fall de gällde".

IGAI:s uppdrag är att kontrollera säkerhetsstyrkorna och andra tjänster som lyder under ministeriet för inrikesförvaltning. Det åligger den att bedöma klagomål och inleda disciplinära förfaranden för att utreda kränkningar av medborgarnas grundläggande rättigheter.