Regeringen har utarbetat ett diplom, som publicerades i Diário da República, som innehåller riktlinjer för tjänster utan föregående beställning i medborgarbutiker. Till Lusa förklarade ledamoten av byrån för administrativ modernisering Paulo Mauritti att målet är att med planering återgå till det normala i september, om pandemins utveckling och vaccinering tillåter det.

"Om pandemins utveckling tillåter det, skapar vi sätt att vara förberedda för att butikerna ska kunna återvända i september med öppettider och fullständig och kontinuerlig service", sade han. Paulo Mauritti varnade för att även om personlig service i de 60 medborgarbutikerna är viktig, finns det fortfarande alternativa sätt att ge service som bör fortsätta att användas.

Enligt det diplom som ministeriet för modernisering av staten och den offentliga förvaltningen har utfärdat genom ministerrådets resolution, som ändrar de åtgärder som är tillämpliga i en katastrofsituation, inom ramen för Covid-19-pandemin, skulle åtgärder tillämpas beroende på hur pandemin fortskrider. Enligt denna resolution ska regeringen, när 70 procent av befolkningen är fullständigt vaccinerad, besluta om tillämpningen av vissa saneringsåtgärder, dvs. att medborgarbutikerna ska börja ge personlig hjälp utan att det behövs någon förhandsbeställning.

Mer än 6,7 miljoner människor (66 procent) bosatta i Portugal har fullföljt vaccinationen mot Covid-19, avslöjar veckorapporten från generaldirektoratet för hälsa som publicerades på tisdagen. Enligt vaccinationsrapporten hade 6,76 miljoner människor (66 procent) i söndags slutfört vaccinationen och 7,79 miljoner (76 procent) hade tagit minst en dos vaccin.

Diplomet verkar nu i enlighet med vad som definieras i resolutionen, där man förväntar sig en uppsättning riktlinjer för hur medborgarbutikerna ska fungera i detta sammanhang, med tanke på att byrån för administrativ modernisering, i egenskap av förvaltande enhet för nätverket av medborgarbutiker, bör överväga vissa riktlinjer.

Förutom att återuppta öppettiderna och en fullständig och kontinuerlig service rekommenderas det att service utan tidsbeställning och service som tidigare planerats ska förenas, så att den inte skadas. Å andra sidan anges i diplomet att de tjänster som är föremål för större efterfrågan måste hitta lösningar för att öka reaktionsförmågan, nämligen genom att se över schemaläggningstiderna, påverka arbetstagarna för sortering eller schemaläggning och markera serviceställen för oanmäld service och/eller varva båda samtalen.

Medborgare som inte kan få hjälp under sin resa måste få en tidig tidsbeställning. Tillträde till dessa tjänster med ledsagare bör endast tillåtas när det är oundgängligt, och antalet lösenord som kan delas ut till medborgare utan föregående schemaläggning, i varje enhet, måste meddelas samordnaren/förvaltningsenheten för respektive butik före öppnandet, vilket garanterar att det offentliggörs.

I medborgarutrymmen som är belägna i medborgarbutiker som har mer än ett serviceställe bör ett av dem företrädesvis vara avsett för omärkt service och det andra för schemalagd service. I det diplom som Lusa hade tillgång till anger regeringen också att den maximala beläggningen i butiken alltid måste respekteras, alltid med hänsyn till informationen från personräkningssystemet i de butiker som har ett sådant system. De medborgare som väntar (med eller utan tidsbeställning) och som överskrider den tillåtna kapaciteten måste vänta utanför lokalerna, i enlighet med reglerna för social distansering. De som inte utför handhygien vid ingången eller som inte bär mask eller visir får inte komma in i medborgarbutikerna.