Uppgifter som publicerades den 25 augusti av EU:s statistikinstitut Eurostat visar att "årliga jämförelser visar att antalet nya företagsregistreringar ökade med 53 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med föregående år, medan antalet registrerade konkurser ökade med 24 procent".

Eurostat påpekar att i denna statistik det fanns en minskning av konkurser under de två första kvartalen 2020, när Covid-19 pandemin började och blev mer accentuerad, på grund av "statliga åtgärder för att stödja företag under krisen, vilket gjorde det möjligt för företag att undvika" detta scenario.

När det gäller variationen mellan kvartalen noterar statistikbyrån att under andra kvartalet 2021 ökade de deklarerade konkurserna i EU med 1,8 procent jämfört med de första månaderna i år, medan registreringarna av nya företag ökade med 5,3 procent jämfört med föregående kvartal.

Generellt sett har det enligt Eurostat funnits en "minskande trend i antalet konkursförklaringar", även om det har skett en viss ökning mellan 2017 och 2019, som nu också sker.

Och efter "avsevärda minskningar under första och andra kvartalet 2020" i samband med de skatteåtgärder som länderna vidtagit för att undvika de ekonomiska effekterna av pandemin, "följde antalet konkursförklaringar sedan en uppåtgående trend sedan tredje kvartalet 2020, som också fortsatte under andra kvartalet 2021", säger organisationen.

När det gäller antalet nya företagsregistreringar ökade det i EU från 2015 till slutet av 2019, enligt Eurostat, som påpekar att "trenden avbröts med en nedgång under första och andra kvartalet 2020, för att sedan återhämta sig igen under tredje kvartalet 2020".

"Det skedde en liten minskning under fjärde kvartalet 2020. Antalet registreringar visade sedan en mycket liten ökning under första kvartalet 2021 och en mer synlig ökning under andra kvartalet 2021", tillägger man.

Portugal på andra plats

Sett till medlemsstaterna, bland tillgängliga uppgifter för det andra kvartalet 2021, observerades de största kvartalsvisa ökningarna av nya företagsregistreringar i Irland (+213,6 procent), Portugal (+36,1 procent) och Slovakien ( +19,7 procent), medan de största nedgångarna registrerades i Bulgarien, Litauen (båda -4,1 procent) och Rumänien (-3,5 procent).

Om man även jämför andra kvartalet 2021 med första kvartalet i år, bland de EU-länder för vilka uppgifter finns tillgängliga, sågs de största ökningarna av konkursförklaringar i Litauen (+21,5 procent), Slovakien (+20,3 procent) och Estland (+19,1 procent), medan de största nedgångarna noterades i Rumänien (-35,5 procent), Polen (-30,8 procent) och Nederländerna (-6,3 procent).

När det gäller olika verksamheter uppger statistikbyrån att efter en kraftig nedgång i antalet nya företagsregistreringar inom alla ekonomiska områden ökade antalet under första och andra kvartalet 2021 särskilt inom transport, information och kommunikation samt finansiell verksamhet och försäkring.

När det gäller konkurser ökade antalet konkursförklaringar under andra kvartalet 2021 främst inom byggnadsverksamhet samt informations- och kommunikationstjänster.