Enligt undersökningen, som beställdes av Europaparlamentet som en del av talet om tillståndet i unionen, håller 87 procent av portugiserna med eller tenderar att hålla med om att fördelarna med vaccinet överväger riskerna, vilket är det högsta värdet av de 27 medlemsstaterna och 15 procentenheter över EU-genomsnittet (72 procent).

Av de tillfrågade i Portugal instämmer 54 procent eller tenderar att instämma (32 procent) i att det är "en medborgerlig plikt" att vaccinera sig mot Covid-19, vilket också är det högsta antalet positiva svar bland medlemsstaterna.

Den stora majoriteten av portugiserna (82 procent) är nöjda (58 procent) eller mycket nöjda (24 procent) med det sätt på vilket regeringen hanterade vaccinationsstrategin (EU 50 procent).

På frågan om EU:s hantering av vaccinationsstrategin är 84 procent av portugiserna nöjda (69 procent) eller mycket nöjda (15 procent) och 89 procent instämmer (36 procent) och tenderar att instämma (53 procent) i att EU spelar en nyckelroll för att säkerställa tillgången till Covid-19-vaccin i Portugal, med EU-genomsnitt på 49 procent respektive 64 procent.

Undersökningen genomfördes "online" av Ipsos European Public Affairs mellan den 17 och 25 augusti 2021 med 26 459 respondenter i åldern 15 år och äldre i alla 27 medlemsstater.

Urvalet består av 500 intervjuer i Luxemburg, Cypern och Malta och tusen i andra europeiska länder.