Förslaget från PS och vänsterblocket om att avveckla utlännings- och gränsmyndigheten (SEF) har godkänts av parlamentets utskott för konstitutionella frågor, rättigheter, friheter och garantier.

Förslaget om att ändra PS och BE till regeringens initiativ omfattar inrättandet av den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMS) och överföringen av polisiära befogenheter från SEF till PSP, GNR och rättspolisen.

I texten fastställs att "övergången av personal från utrednings- och inspektionskarriären till andra enheter måste ta hänsyn till det funktionella innehållet och arten av de funktioner som tidigare utförts av den anställde under de senaste tre åren".

I förslaget fastställs också att övergången av SEF-inspektörer till PSP, GNR och PJ "inte får innebära en minskning av respektive kategori, tjänstetid och löneindex, eftersom all tjänstgöringstid som utförts inom SEF räknas med, nämligen vid befordran, tillgänglighet och pensionering".

I lagen anges att SEF:s nuvarande administrativa uppgifter i förhållande till utländska medborgare nu utförs av APMA och Institutet för register och notarier.

APMA kommer att ha "till uppgift att genomföra den offentliga migrations- och asylpolitiken, nämligen att reglera utländska medborgares inresa och vistelse på landets territorium, att avge yttranden om ansökningar om visering, asyl och flyktingars bosättning, och på så sätt delta i genomförandet av den portugisiska statens internationella samarbetspolitik på migrations- och asylområdet".

När det gäller överföringen av SEF:s polisiära befogenheter till det republikanska nationalgardet (GNR), polisen för allmän säkerhet (PSP) och rättspolisen (PJ), bibehålls i stort sett det som förutsågs i regeringens förslag.

GNR kommer att ansvara för att "övervaka, inspektera och kontrollera sjö- och landgränserna", "agera i samband med tvångsutvisningar och rättsliga utvisningar av utländska medborgare inom sina behörighetsområden" och "se till att mobila och gemensamma operationer genomförs tillsammans med nationella säkerhetsstyrkor och -tjänster och spanska motsvarigheter".

PSP kommer i sin tur att integrera befogenheterna att "övervaka, inspektera och kontrollera flygplatsgränser och kryssningsterminaler" och "agera inom ramen för tvångsutvisningar och rättsliga utvisningar av utländska medborgare, inom de områden som omfattas av dess jurisdiktion".

"Utredning av brott som rör hjälp till olaglig invandring, sammanslutning av hjälp till olaglig invandring, människohandel och andra relaterade brott" kommer att överföras till rättspolisens "reserverade behörighet".

Fördelningen av SEF-tjänstemän mellan polisfunktioner och administrativa funktioner med anknytning till invandrare förutses i regeringsprogrammet och tillkännagavs av ministern för inrikesförvaltning efter att en ukrainsk medborgare dog i SEF:s lokaler på Lissabons flygplats, för vilket tre inspektörer dömdes.

Omstruktureringen har starkt ifrågasatts av SEF-inspektörerna och de anställdas fackföreningar samt av vissa politiska partier, nämligen CDS och PSD.