Forskning som leds av Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) och som publicerats i Nature Computational Science har gett "robusta uppgifter" om att den sjukdom som orsakas av SARS-CoV-2-viruset är resultatet av en "säsongsbunden infektion kopplad till låga temperaturer".

Studien syftade till att besvara frågan om SARS-CoV-2 kommer att bete sig som ett säsongsvirus som influensa eller om det tvärtom kommer att kunna föröka sig när som helst på året.

"Frågan om huruvida covid-19 är en genuint säsongsbetonad sjukdom blir alltmer central, vilket får konsekvenser för att fastställa effektiva interventionsåtgärder", säger Xavier Rodó, chef för ISGlobals klimat- och hälsoprogram och samordnare för studien.

För att besvara denna fråga analyserade forskarlaget för första gången sambandet mellan temperatur och luftfuktighet i det tidiga skedet av spridningen av SARS-CoV-2 i 162 länder, innan man antog förändringar i befolkningens beteende och folkhälsoåtgärder. .

Enligt ISGlobal visar resultaten på ett negativt samband mellan virusets överföringshastighet (R0) och temperatur och luftfuktighet på global nivå: högre överföringshastigheter var förknippade med lägre temperaturer och luftfuktighet.

Forskarna analyserade vidare hur detta samband mellan klimat och sjukdom utvecklades över tid, med hjälp av en statistisk metod som är särskilt utformad för att identifiera liknande variationsmönster i olika "tidsfönster".

Enligt den vetenskapliga institutionen minskade de första epidemivågorna när temperaturen och luftfuktigheten ökade och den andra vågen ökade när temperaturen och luftfuktigheten minskade.

Genom att anpassa modellen för att analysera övergående korrelationer på alla skalor i länder på södra halvklotet, där viruset anlände senare, observerades samma negativa korrelation.

"Dessa resultat stöder synen på covid-19 som en sann säsongsinfektion vid låga temperaturer, liknande influensa och de mer godartade cirkulerande coronavirusen", säger Xavier Rodó.

Denna möjliga säsongsbundenhet hos covid-19 rekommenderar "bättre intern ventilation" av utrymmen, betonade studiens samordnare, som också framhåller behovet av att inkludera meteorologiska parametrar i utvärderingen och planeringen av åtgärder för att kontrollera viruset.