I den information som skickats till den portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (CMVM) anges att "nettovinsten (hänförlig till koncernen) uppgick till 67,9 miljoner euro, vilket är klart högre" än under de första nio månaderna 2020.

Den ökade vinsten för Sonaecom, som äger tidningen Público, återspeglar "det positiva resultatet när det gäller EBITDA [resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar]" och även "de portföljvärderingar som registrerats i det indirekta resultatet".

Den konsoliderade omsättningen ökade med 5,5 procent jämfört med året innan, till 53,7 miljoner euro, där alla företag i portföljen redovisar positiva bidrag till detta resultat.

Företaget förklarar att de kapitalvinster som genererades av den partiella försäljningen av Artic Wolf, försäljningen av CB4 och försäljningen av Bizdirect, liksom förbättringen av bidraget från ZOPT och en förbättrad lönsamhet i alla affärsenheter motiverade ökningen av EBITDA.

Telekommunikationsområdet, med en 50-procentig andel i ZOPT, som har en 52,15-procentig andel i NOS, uppvisade ett positivt finansiellt resultat, vilket återspeglar det snabbare rörelseresultatet inom Telco-området och återhämtningen inom biografsegmentet och det audiovisuella - det senare drivet av att åskådarna återvänder till biograferna.

Sonaecoms rörelsekostnader uppgick till 60,4 miljoner euro, en ökning med 6,7 procent jämfört med det värde som observerades under de första nio månaderna 2020.