Luftföroreningar som orsakas av kvävedioxid beror främst på vägtrafiken. I ett uttalande från Europeiska kommissionen heter det att "Portugal har registrerat kontinuerliga och ihållande överskridanden av det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i tre luftkvalitetsområden: Norra Lissabon, kusten vid Porto och mellan Douro och Minho".

Föroreningar orsakade 4 900 personers tidiga död i Portugal under 2019. Europeiska miljöbyrån (EEA) uppskattar att luftföroreningar under 2019 orsakade 364 200 personers förtida död i Europeiska unionen, trots att man anger att de senaste årens förtida dödsfall på grund av luftföroreningar har minskat.